NEN norm voor gegevensuitwisseling in de zorg herzien

NEN heeft een herziene norm voor 'Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie' gepubliceerd. De nieuwe norm, NEN 7503:2022, vervangt de oude versie die elf jaar geleden opgesteld en gepubliceerd werd, NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

De vorige NEN 7503 norm, ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ dateerde uit 2011 en was, zeker gezien de voortschrijdende digitalisering binnen de zorg, dringend aan een herziening toe. Steeds meer ziekenhuizen, huisartsen en andere gezondheidsinstellingen stappen over, of zijn van plan over te stappen, op het elektronisch uitwisselen van recepten.

Voor het herzieningsproces zijn tussen december 2017 en februari van dit jaar elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies geweest. Tijdens deze sessies zijn ook de de commentaren uit de openbare commentaarperiode, die van 1 april tot 1 juli 2021 liep, besproken en verwerkt. Tijdens dat proces zijn ook diverse belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie uitgenodigd om deel te nemen aan de werksessies.

Herziene NEN norm gegevensuitwisseling

De herziene NEN 7503 norm beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. De nieuwe norm sluit meteen ook aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De nieuwe NEN norm heeft betrekking op de digitale en elektronische uitwisseling van berichten voor het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Daarbij gaat het zowel om recepten – van voorschrijver naar verstrekker – als verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners).

Belangrijkste wijzigingen

Binnen de norm zijn de eisen opgesteld en beschreven waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg. Ten opzichte van de oude norm uit 2011, zijn in de NEN 7503:2022 de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Interoperabiliteit is verder uitgewerkt op basis van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Use cases ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’ zijn beschreven.
  • Deze use cases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Er is beschreven hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Er wordt verwezen naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Een annex is toegevoegd met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

De herziene NEN 7503 norm is hier, kosteloos, te downloaden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?