Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

32,5 mln euro subsidie voor betere informatie-uitwisseling in de zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in de Staatscourant gewijzigde beleidsregels gepubliceerd voor subsidies die gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder stimuleren. Het gaat om subsidies aan ‘overige instellingen voor medisch specialistische zorg en Zelfstandige Klinieken Nederland’. Er is de komende jaren 32,5 miljoen euro beschikbaar.

Het besluit ‘vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2’ is in werking getreden de dag na publicatie (24 juli) en vervalt per 1 januari 2020. Eerder al, in december 2016, is een vergelijkbaar besluit ingevoerd waarbij ziekenhuizen subsidies konden aanvragen om uiterlijk in 2020 gestandaardiseerd informatie te kunnen uitwisselen met patiënten – het Besluit vaststelling Beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP fase 1).

Wens tot verbetering ICT-infrastructuur

Beide besluiten zijn gebaseerd op een voornemen van VWS om onder meer via subsidies de ICT-infrastructuur in de zorg te verbeteren. Doel van het nu van kracht geworden besluit is dat instellingen voor medisch specialistische zorg op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat instellingen voor medisch specialistische zorg vóór 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt, aldus de bekendmaking in de Staatscourant.

Momenteel is een beperkt aantal van deze instellingen hier mee bezig, maar vaak zonder of met verschillende standaarden. ‘Om de zorg echt toekomstbestendig en nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken, is het van belang dat alle instellingen voor medisch specialistische zorg dezelfde informatie ontsluiten en daarbij dezelfde standaarden gebruiken, zodat de informatie onderling, met de patiënt en met andere zorgverleners gedeeld kan worden. Dit draagt eraan bij dat mensen op termijn binnen digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen over hun medische gegevens kunnen beschikken en deze veilig kunnen gebruiken.’

Pleidooi voor MedMij

VWS pleit in dit verband voor het gebruik maken van het MedMij-raamwerk. Binnen het samenwerkingsverband MedMij werken partijen in de zorg samen om ervoor te zorgen dat er websites en applicaties beschikbaar komen die voldoen aan de MedMij-standaarden, die waarborgen dat informatie veilig gewisseld en gebruikt kan worden. Dit draagt volgens VWS ook bij aan interoperabiliteit en herbruikbaarheid van deze gegevens in medisch onderzoek, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de wens van de Europese Commissie dat gegevens die in onderzoek worden gebruikt FAIR zijn: Findable, Accesible, Interoperable and Re-useable.

Verder dient de subsidiering van (op MedMij-standaarden) gebaseerde digitale informatie-uitwisseling ter ondersteuning van de verplichtingen in de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Een cliënt die om inzage in zijn dossier verzoekt of een afschrift daarvan vraagt, krijgt per 1 juli 2020 het recht dit langs elektronische weg gefaciliteerd te krijgen.

32,5 mln euro aan subsidie

Om dit alles zo snel mogelijk en gestandaardiseerd te realiseren, stelt VWS voor de jaren 2017, 2018 en 2019 financiële middelen ter waarde van 32,5 miljoen euro beschikbaar. Het in de Staatscourant gepubliceerde beleidskader bevat een uitwerking van het subsidiebeleid voor de benodigde digitaliseringslag en wenselijk geachte versnelling bij de overige instellingen voor medisch specialistische zorg en bij Zelfstandige klinieken.

Uitgezonderd van de nieuwe subsidieregeling zijn academische ziekenhuizen/universitair medische centra die op andere wijze worden bekostigd dan de overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Om diezelfde reden zijn instellingen voor medisch specialistische zorg die uitsluitend geneeskundige geestelijke gezondheidszorg verlenen, uitgezonderd van deze subsidieregeling, aldus VWS.

In het beleidskader wordt verder onder meer aangegeven hoe de subsidies aangevraagd kunnen worden, wat de diverse voorwaarden zijn en wordt dieper ingegaan op MedMij.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen