Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Beleidsregel VIPP OPEN op ‘essentiële punten’ aangepast

De Beleidsregel VIPP OPEN is per 28 februari op essentiële punten aangepast. Dat laat de programma-organisatie achter het stimuleringsprogramma voor digitalisering in de eerstelijn weten. De regeling loopt tot en met eind december 2022. Brancheorganisatie Actiz benadrukt in een ander nieuwsbericht over digitale gegevens nog eens dat per 1 juli 2020 alle Nederlanders recht hebben op digitale inzage in hun medische gegevens.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De herziening van de VIPP OPEN beleidsregel is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van VWS, OPEN en Stichting LEGIO tot stand gekomen, zo stelt OPEN. De nieuwe Beleidsregel moet huisartsen en regionale coalities de tijd geven om de aanpassingen aan hun HIS (huisartseninformatiesysteem) implementeren en om te voldoen aan de voorwaarden om hiervoor subsidie te krijgen.

Belangrijkste wijzigingen

De eind februari gepubliceerde aangepaste beleidsregel geeft aan wat er allemaal veranderd is. Zo is het tijdspad aangepast waarop de HISsen klaar moeten zijn voor online inzage:

Per 1 juli 2020:

  • Moeten huisartsen via hun HIS een elektronisch afschrift kunnen maken van het dossier van de patiënt. De huisartsen voldoen hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 1 juli 2020 van kracht is.
  • Moet het patiëntenportaal van het HIS voldoen aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen; het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt.

Per 31 december 2020:

  • Moeten de gegevens van het HIS ontsloten kunnen worden naar de door MedMij gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Per 31 december 2021:

  • Moeten de HISsen voldoen aan alle onderdelen van de OPEN ICT-basiseisen.

Zes maanden afronding basismodule OPEN

Zodra het HIS de nieuwe functionaliteiten bevat, hebben regionale coalities nog zes maanden om de basismodule van OPEN uit te voeren. Dit betekent dat, afhankelijk van de keuze van de coalities, de basismodule op respectievelijk 1 januari 2021 of 1 juli 2021 afgerond moet zijn.

In oktober vorig jaar werd bekend dat op dat moment 59 regionale coalities in Nederland zijn gevormd om binnen VIPP Open aan de slag te gaan met digitale gegevensuitwisseling in de eerste lijn. Het OPEN-initiatief (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) werd maart 2018 gelanceerd.

Een derde wijziging houdt in dat vanwege de herziening van de Beleidsregel regionale coalities de volledige subsidie in één keer ontvangen. Dit bedrag wordt na toekenning van de subsidie uitgekeerd. Door de aanpassing in de Beleidsregel is het voor regionale coalities mogelijk om module 2, 3, 4 en 5 parallel uit te voeren. Dit is overigens geen verplichting, benadrukt OPEN

Recht op digitale inzage

Brancheorganisatie Actiz (langdurige zorg) benadrukt op haar website dat per 1 juli 2020 een patiënt/cliënt/burger recht heeft op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. De vorm van elektronische inzage en elektronisch afschrift is overigens niet voorgeschreven. Het kan gaan om beveiligde zorgportalen, PGO’s, of websites zoals volgjezorg.nl – mits goed beveiligd.

Het recht betekent in ieder geval dat zorgaanbieders een voorziening moeten hebben waarmee zeker is dat het afschrift langs een beveiligde weg bij de juiste persoon terecht komt. Hierbij kan gedacht worden aan het per e-mail versturen van een link naar een beveiligde website waar het afschrift beschikbaar wordt gesteld. Het afschrift kan ook in de vorm van een USB-stick met pdf-bestanden worden verstrekt.

  • Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking, over het recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift. Het betreft inzage of afschrift van het dossier van de betreffende cliënt of van diens gegevens die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt.
  • De huidige WGBO-regulering geeft mensen al het recht op inzage of afschrift, zij het op papier of bij de zorgverlener op het scherm. Ook onder de AVG kan een persoon al informatie in een gangbare elektronische vorm krijgen als het verzoek elektronisch wordt ingediend. De Wabvpz is een verbijzondering van de algemene rechten uit de AVG specifiek voor de zorg en elektronische gegevensuitwisseling. Het afschrift wordt kosteloos verstrekt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen