Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Bruins: Inzet e-health moet medisch-specialistische zorg betaalbaar houden

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met overkoepelende organisaties in de medisch-specialistische zorg, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Onderdeel van het akkoord is de inzet van e-health en andere innovatieve zorgtoepassingen om huidige zorgvormen te vervangen of aan te vullen. Recent liet Bruins ook weten te kijken naar mogelijkheden om de als hoog ervaren werkdruk van huisartsen terug te dringen, onder meer door het realiseren van maatwerk via e-health.

Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren, hebben het ministerie van VWS en een reeks overkoepelende organisaties afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk zoals het schrappen van dubbele registraties en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Daarbij wordt onder andere ingezet op meer opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het beroep als verpleegkundige of verzorgende. Met dit akkoord stellen de partijen in de medisch-specialistische zorg het lef te tonen om mee te werken aan een andere manier van werken in de zorg waarbij het functioneren van mensen centraal staat.

Vervangen van zorg door e-health

Zorg op de juiste plek is volgens het akkoord gericht op drie elementen:

  • Het voorkomen van (duurdere) zorg.
  • Het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet)
  • Het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health.

Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken volgens Bruins nodig om de gewenste overgang en ambities uit dit akkoord mogelijk te maken.

Kwaliteit bevorderen, doelmatigheid borgen

Het akkoord heeft als inzet de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt naar verwachting de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd.

De totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8 procent toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot 0 procent in 2022. Om de transformatie in de zorg te ondersteunen, is daarnaast tijdelijk in totaal 425 miljoen euro beschikbaar van 2019 tot en met 2022.

Dit geld kan worden gebruikt voor onder meer:

  • Afspraken met ziekenhuizen en klinieken over een andere inzet van professionals buiten de muren van het ziekenhuis of kliniek.
  • Investeringen in innovatieve toepassingen zoals e-health.
  • Ondersteuning van de afbouw van capaciteit in ziekenhuizen
  • Ondersteuning van een andere manier van werken die hiervoor nodig is.

Via individuele contractafspraken maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken over de inzet van deze middelen.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Aanpak overbelasting huisartsen

Minister Bruins liet recent ook weten het belangrijk te vinden dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Dat schreef hij in een Kamerbrief.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren om meer tijd voor de patiënt te creëren. Waaronder taakherschikking, inzet van praktijkmanager, optimale benutting opleidingsplekken en een onderzoek naar de factoren waarom huisartsen ergens wel of niet willen werken.

Bruins meldt aan de Tweede Kamer dat het probleem zijn volle aandacht heeft. Aanleiding voor de brief is het LHV-onderzoek ‘Meer tijd voor de patiënt’ naar de ervaren werkdruk onder huisartsen. Onderzoeksbureau Newcom concludeert daarin dat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk staat door de toenemende werkdruk van huisartsen.

Inzet van e-health tegen werkdruk

Bruins noemt twee oplossingsrichtingen:

  • Het creëren van meer tijd vraagt om maatwerk, passend bij de regio. De bekostiging biedt voldoende ruimte voor regionale afspraken door zorgverzekeraars en aanbieders. Daarnaast kan er meer tijd voor de patiënt ontstaan door ondersteuning van praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en de inzet van e-health (denk aan videobellen met patiënten of andere zorgverleners).
  • De inzet van een praktijkmanager voor het management en administratieve taken, zodat de huisarts toe kan komen aan het dokter zijn. Ook de inzet op vermindering van regeldruk helpt hierin. Er zijn al schrap- en verbeterpunten tot stand gekomen in het programma (Ont)regel de zorg.

Meer weten over  zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden op het snijvlak van zorginnovatie en de implementatie. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan hier uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen