Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

CWZ regievoerder regionale integrale diagnostiek VGZ

Het Nijmeegse CWZ gaat in drie regio’s samenwerken met andere ziekenhuizen om regionale integrale diagnostiek te verzorgen voor zorgverzekeraar VGZ. Het doel van de samenwerking is een betere afstemming tussen de eerste en tweede lijn. Vorige maand werd bekend dat VieCuri en het Laurentius Ziekenhuis een vergelijkbare rol oppakken in Noord- en Midden-Limburg. Begin oktober melden InEen en LHV dat zij op basis van verontrustende reacties van huisartsen over het nieuwe inkoopbeleid van VGZ bij de zorgverzekeraar aan de bel getrokken hebben.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VGZ liet in september weten dat het in negen regio’s vanaf 2020 begint met ‘integrale digitale diagnostiek’. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar dergelijke diagnostiek door het realiseren van een goed en passend aanbod in elke regio. Dat moet bij voorkeur plaatsvinden via een contract met één regievoerder per regio die zorgt voor op elkaar afgestemd laboratoriumonderzoek in de eerste en tweede lijn.

CWZ actieve rol in drie gebieden

CWZ krijgt in drie regio’s een actieve rol : in de regio Gelderland- Midden (met Rijnstate) en in de regio Noord- Brabant (met het Jeroen Bosch ziekenhuis). In de regio Gelderland-Zuid gaat CWZ samenwerken met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De komende maanden gaat CWZ met alle betrokken verwijzers in gesprek om duurzame, regionale, kwalitatief goede en betaalbare diagnostiek te organiseren voor patiënten. Deze stap biedt volgens het ziekenhuis perspectief voor de toekomst.

In de GHOR-regio’s (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) wordt toegewerkt naar:

 • Eén goed en fijnmazig prik- en distributienetwerk per regio, dichtbij voor alle patiënten.
 • Uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënten zelf.
 • Schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening laboratoria.
 • Het voorkomen van onnodige of dubbele diagnostiek.
 • Interdisciplinaire regionale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn.
 • Kosten die (de premie of eigen betalingen voor de patiënt) niet hoger zijn dan noodzakelijk.

VGZ: Zinnige zorg

Het regiobeleid voor integrale digitale diagnostiek past volgens VGZ bij het afgelopen april gepresenteerde ‘Zinnige Zorg’-inkoopbeleid, die de volgende aanpak omvat: organisatie en coördinatie van diagnostiek op regionaal niveau, stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen eerste en tweede lijn en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt (in overleg met alle relevante betrokken partijen) voor duurzame diagnostiek.

Met ingang van 2020 wil VGZ samen met de gecontracteerde aanbieders een transitie beginnen naar toekomstbestendige diagnostiek, met als einddoel dat er in elke GHOR-regio één partij verantwoordelijk is voor de realisatie van integrale digitale diagnostiek voor alle CGZ-verzekerden. ‘In negen GHOR-regio’s is door ons één regievoerende diagnostiekaanbieder aangewezen. Deze aanbieders nemen contact op met alle relevante partijen in de regio’s, waaronder aanvragers/huisartsen, om in gezamenlijkheid overleg een overeenkomst op te stellen.’

Verontruste reacties over inkoopbeleid

Begin oktober schreven brancheorganisaties InEen en LHV in een brief aan VGZ dat zij veel verontrustende reacties hadden ontvangen van huisartsen en huisartsenorganisaties op het inkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg 2020 van VGZ. Er is vooral vrees voor ongewenste effecten voor patiënten, voor huisartsgeneeskundige zorg en voor de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelatie(s) op het gebied van diagnostiek in grote delen van het land.

Deze zorgen zijn volgens InEen en LHV in aanloop naar het nieuwe beleid met VGZ gedeeld, maar hiermee is onvoldoende gedaan. In de brief aan VGZ vragen InEen en LHV garanties voor de werkbaarheid en continuïteit van diagnostiek voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ. Ook vragen zij om overleg over de ontstane situatie.

Regionale afspraken worden doorkruist

De organisaties stellen dat in veel regio’s goede afspraken bestaan over het aanbod van eerstelijnsdiagnostiek aan patiënten en huisartsen en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. Het beleid van VGZ op het niveau van GHOR-regio’s doorkruist deze regionale afspraken.

‘Doordat VGZ deze beweging solistisch inzet en geen afstemming heeft met andere (preferente) verzekeraars in een regio, dreigt op veel plaatsen in het land versnippering en inefficiëntie. Bijvoorbeeld als er door de nieuwe, enkel door VGZ gecontracteerde aanbieder, een parallelle infrastructuur wordt opgezet. Dit gaat in tegen de gezamenlijke beweging die met het rapport Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden is ingezet.

InEen en LHV maken zich dan ook grote zorgen over het op niveau blijven van de kwaliteit en het tijdig kunnen inregelen van de noodzakelijke diagnostische diensten. Zo heeft VGZ in meerdere gebieden gekozen voor aanbieders die nog geen historie in de betreffende regio hebben, aldus de brief.

De zorgen betreffen onder meer de beschikbaarheid en openingstijden van bloedafnamelocaties in wijken en de service aan de huisartsenpraktijk in de vorm van oproepdiensten, digitaal aanvragen, online inzage uitkomsten, prikposten in de praktijk, mogelijkheden voor huisartsen om zelf bloed af te nemen of de beschikbaarheid van vingerprikbepalingen (PoCT).

Garanties gevraagd

InEen en LHV hebben van VGZ garanties gevraagd dat:

 • De bestaande gedragen regionale afspraken t.a.v. het voorzieningenaanbod, de gegevensuitwisseling en de consultatie gehandhaafd kunnen blijven.
 • De continuïteit van diagnostiekzorg gewaarborgd is per 1-1-2020, met behoud van kwaliteit.
 • De administratieve lasten voor huisartsen niet toenemen als gevolg van dit beleid.
 • De rol die VGZ toedicht aan huisartsen(organisaties) op dit dossier reëel en praktisch uitvoerbaar is.

VieCuri regievoerder in Limburg

VieCuri wordt vanaf 2020 namens VGZ regievoerder in Noord- en Midden-Limburg voor integrale (eerste en tweede lijn), digitale diagnostiek. Het ziekenhuis met locaties en Venray en Venlo gaat in de GHOR-regio Noord- en Midden-Limburg (15 gemeenten, van Mook en Middelaar in het noorden, Weert in het westen, Roermond in het oosten t/m Echt-Susteren in het zuiden) de regie voeren voor de volgende diagnostieksoorten:

 • Klinische chemie.
 • Medische microbiologie.
 • Pathologie.
 • Trombosezorg.

Met ingang van 1 januari 2020 start de nieuwe opdracht voor VieCuri, voor een periode van twee jaar, samen met de huisartsencoöperaties Cohesie en Meditta en met Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen