Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij-labels voor twee PGO’s toegekend

De PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) Selfcare en Medsafe zijn officieel deelnemer van MedMij. Selfcare en Medsafe hebben het volledige toetredingsproces van MedMij succesvol afgerond. Zij zijn na Drimpy en Ivido de derde en vierde PGO met het MedMij-label. Het MedMij-label bevestigt dat de betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Dit moet de ambitie van de overheid ondersteunen om burgers meer regie van hun eigen gezondheid te geven. PGO’s, waarin op termijn alle eigen medische en gezondheidsgegevens moeten kunnen staan, kunnen het goede hulpmiddel zijn. Andere programma’s die gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling van medische data moeten faciliteren, zijn de VIPP-programma’s, Registratie aan de Bron en Medicatieoverdracht.

Met het MedMij-label zijn gebruikers van PGO’s ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen de PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken, beheren en delen. Gegevens worden uitsluitend uitgewisseld volgens het MedMij Afsprakenstelsel met technische standaarden en juridische richtlijnen – om zo gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen op een eenduidige manier bij elkaar te brengen. De privacy en veiligheid is binnen de MedMij PGO’s ook geregeld.

Nog geen uitwisseling mogelijk

Halverwege augustus 2018 werd bekend dat 72 PGO-aanbieders en leveranciers van ICT-systemen voor zorgaanbieders zich hadden aangemeld als kandidaat-deelnemer van MedMij. Momenteel heeft nog geen leverancier aan de zorgaanbiederskant (zoals van een EPD of HIS het MedMij-label. Daarom is het uitwisselen van gegevens op de MedMij-manier nog niet mogelijk. Naar verwachting zullen in de loop van dit jaar meer partijen het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders.

Na publicatie en de aankondiging van een impulsfinanciering door VWS in juli (van 4 miljoen euro) hebben de bovengenoemde 72 ICT-leveranciers zich als kandidaat-deelnemer van MedMij aangemeld, met als doel het verkrijgen van het MedMij-label voor hun PGO. Dat label moet de gebruiker de zekerheid bieden dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt. Vorig jaar oktober heeft MedMij uiteindelijk het definitieve afsprakenstelsel 1.1 gepresenteerd.

Twee soorten toepassingen

Er zijn het MedMij-stelsel twee soorten toepassingen: aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en van de zorgaanbieder. PGO-leveranciers kunnen deelnemer worden aan de persoonskant, ICT-leveranciers van zorgaanbieders aan de zorgaanbiederskant. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen dan het proces van kwalificatie en acceptatie.

Volgens het MedMij Afsprakenstelsel moet hun toepassingen ook voldoen aan een aantal andere eisen. Een voorbeeld is het hebben van het NEN 7510-certificaat (een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan). Momenteel zijn er 50 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en 20 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. 25 PGO-leveranciers hebben in 2018 een stimuleringssubsidie van VWS gekregen.

In het begin zal de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn. De beschikbaarheid neemt gedurende de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken en de VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s. Ook zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

Eerste vier MedMij-labels

Afgelopen april tekenden de eerste twee aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) een deelnemersovereenkomst met MedMij. Drimpy en Ivido voeren sindsdien het MedMij-label. Ronald Gorter, voorzitter van het bestuur van Stichting MedMij, zal op 11 september tijdens een feestelijke bijeenkomst de ontwikkelaars van de nu gecertificeerde PGO’s Selfcare en Medsafe in het zonnetje zetten.

Op 25 juli kreeg PGO Healpt de eerste PGO-kwalificatie van MedMij: het ophalen (en zelf waarden invoeren) en sturen van meetwaarden van Vitale functies (Zelfmetingen). De aanbieder treedt binnenkort toe tot het MedMij afsprakenstelsel. Healpt doet mee aan het PROVES-programma VIPP Open.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen