Rol digitalisering bij Green Deal Zorg

vr 14 juni 2024
Rol digitalisering bij Green Deal Zorg
Column
Premium

De Green Deal Zorg is een initiatief in Nederland om de zorgsector duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen, grondstoffen efficiënter te gebruiken en de gezondheid van medewerkers en patiënten te verbeteren. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, het gebruik van duurzame materialen en het stimuleren van groene mobiliteit in de zorgsector. De Green Deal Zorg is een samenwerking tussen de overheid, zorginstellingen, bedrijven en andere stakeholders om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamer zorgsysteem.  

Principes Green Deal 

De Green Deal is een initiatief van de Europese Commissie met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De principes zijn:

Klimaatneutraliteit: streven naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van eventuele resterende uitstoot, zodat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is.

Duurzame groei: stimuleren van duurzame economische groei en innovatie om de Europese economie te moderniseren en te verduurzamen.

Circulaire economie: bevorderen van een circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden gebruikt en afval wordt geminimaliseerd.

Bescherming van biodiversiteit: beschermen en herstellen van ecosysteemdiensten en biodiversiteit om de natuurlijke hulpbronnen van Europa te behouden.

Rechtvaardige transitie: waarborgen dat de overgang naar een koolstofarme economie eerlijk en inclusief is, zodat alle burgers en sectoren kunnen profiteren van de voordelen van duurzame ontwikkeling.

Grensoverschrijdende samenwerking: bevorderen van samenwerking tussen EU-lidstaten en internationale partners om gezamenlijk te werken aan het behalen van de doelstellingen van de Green Deal.

Green Deal binnen de zorg

Duurzaamheid is nog vrij nieuw voor de zorg. Wel is met het tekenen van de Green Deal Duurzame Zorg door zeer veel zorg- organisaties en zorgkoepels een gemeengoed aan het worden. Terecht, als je het mij vraagt. De zorg in Nederland is op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de totale CO2-uitstoot: meer dan de lucht- en scheepsvaart bij elkaar. De zorg verbruikt 13 procent van de grondstoffen en produceert 4 procent van het afval.

Initiatieven die zorg al neemt, zijn:

Duurzame voedselvoorziening: steeds meer zorginstellingen kiezen voor duurzame en lokale voedselbronnen voor hun patiënten en medewerkers. Dit kan onder andere leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een betere kwaliteit van de voeding.

Energiebesparing en -efficiëntie: zorginstellingen investeren in energiebesparende maatregelen zoals LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en betere isolatie om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Duurzame mobiliteit: steeds meer zorginstellingen stimuleren het gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals elektrische auto's, fietsen en openbaar vervoer voor hun medewerkers en bezoekers.

Afvalvermindering en recycling: zorginstellingen streven naar het verminderen van hun afvalstromen en het beter scheiden en recyclen van afval om zo bij te dragen aan een circulaire economie. De Green Deal Zorg noemt als ambitie om in 2026 tenminste 20 procent van de (medische) hulpmiddelen te hergebruiken Hiertoe bevorderen partijen het gesprek tussen gebruikers, producenten en inkopers. 

Vergroening buitenruimte: zorginstellingen investeren in de aanleg van groene tuinen, daktuinen en groene gevels om de biodiversiteit te bevorderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Deze initiatieven dragen bij aan een duurzamere en gezondere zorgsector en helpen om de doelstellingen van de Green Deal te realiseren.

Green Deal en digitalisering

In het kader van de Green Deal is er ook aandacht voor digitalisering van de zorgsector. Digitalisering kan de zorg efficiënter en duurzamer maken. Dit kan niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar ook de CO2-uitstoot verminderen: doordat er bijvoorbeeld minder fysieke verplaatsingen van patiënten en zorgverleners (nodig) zijn. 

In dat kader is het belangrijk dat digitalisering wordt gezien als integraal onderdeel van het beleid rondom duurzaamheid en klimaatverandering. Digitalisering kan bijdragen aan een meer circulaire economie door middel van bijvoorbeeld het optimaliseren van productieprocessen, het monitoren van hulpbronnen en het stimuleren van hergebruik en recycling.

De zorgsector digitaliseren in het kader van de Green Deal, kan bijdragen aan een meer duurzame en groene samenleving. Maar robotisering en digitalisering kan slechts een klein deel opvangen van het probleem. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie op een verantwoorde en inclusieve manier gebeurt, waarbij de privacy en de belangen van patiënten altijd voorop staan en worden gerespecteerd.

Together we care!     

CV

Geert-Jan van Hal is lid van de Redactieraad van ICT&health en is partner digitale zorg. Vanuit zijn perspectief als mens, patiënt, ervaringsdeskundige en eindgebruiker bekijkt en schrijft hij over de ontwikkelingen op het gebied van medische innovatie, mensgerichte zorg en de digitale gezondheidszorg.