NEN

gegevensuitwisseling

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) als onafhankelijke stichting samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg. Dit doen wij vanuit het programma EGIZ. Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede zorg. Een zorgverlener die op het juiste moment over de juiste informatie beschikt, heeft meer inzicht in de zorgvraag en de historie van een zorggebruiker. Hierdoor kan de zorgverlener fouten vermijden en meer tijd aan de zorggebruiker besteden.

EGIZ in relatie tot de Wegiz

Vanaf 1 juli 2023 schrijft de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) voor dat aangewezen gegevensuitwisselingen tussen en door zorgverleners via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) verplicht elektronisch verlopen.

Ontwikkeling normen en certificatieschema’s
Voor de manier waarop zorgverleners gegevens van zorggebruikers met elkaar uitwisselen – volgens afspraken over taal en techniek – verwijst de Wegiz straks naar NEN-normen. NEN schrijft de normen niet zelf. Het zorgveld (onder andere zorgaanbieders en softwareleveranciers) stelt de normen gezamenlijk op in verschillende werkgroepen. Softwareproducten moeten op basis van de normen worden gecertificeerd. Zorgaanbieders mogen alleen nog gecertificeerde softwareproducten gebruiken.

We onderscheiden normen voor generieke functies, zoals:

  • Toestemming (NEN 7517)
  • Identificatie & Authenticatie (NEN 7518)
  • Lokalisatie (NEN 7519)

En normen voor specifieke gegevensuitwisselingen, zoals:

  • Voorschrijven en ter handstellen medicatie (NEN 7503)
  • Basisgegevensset Zorg (NEN 7540)
  • Beeldbeschikbaarheid (NEN 7541)
  • Medicatie-en toedieningsgegevens (NEN 7542)
  • Verpleegkundige overdracht (NEN 7545)

De eisen voor toetsing staan beschreven in een certificatieschema. Certificerende Instellingen certificeren op basis van een certificatieschema. Momenteel wordt gewerkt aan de volgende certificatieschema’s:

  • Voorschrijven en ter handstellen medicatie (NCS 7503)
  • Basisgegevensset Zorg (NEN 7540)