Mijn Zorg Log-proef afgerond, toont potentie blockchain

15 juni 2018
Pregnant woman doing ultrasound
Blockchain
Nieuws

De inzet van blockchaintechnologie kan urenregistratie in de kraamzorg transparanter en efficiënter maken. dat blijkt uit een praktijkproef met de blockchain-app Mijn Zorg Log door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. De proef is inmiddels afgerond. Een eventueel vervolg is nog niet bekend. De deelnemende verzekerden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden is ontstaan. Wel is er nog een aantal vraagstukken te beantwoorden.

Tijdens de vorig jaar begonnen proef hielden zo’n 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de kraamzorgaanbieders LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet het Zorginstituut ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopard, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie in relatie tot bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Met blockchaintechnologie kan volgens het Zorginstituut op verschillende terreinen tijdswinst worden geboekt doordat het administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren anders en eenvoudiger kan worden ingericht. Met de praktijkproef is overigens vooral getoetst hoe deelnemers het werken ermee ervaren.

Actuele, gedeelde waarheid met blockchain

Wat onder meer blijkt, is dat het gebruik van de blockchaintoepassing leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd, doordat een aantal controles en data invoer stappen niet meer nodig zijn. Zo vervalt de huidige stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder. De geïdentificeerde korte-termijnverbeteringen voor de kraamzorg zijn mogelijkerwijs ook deels met andere technieken dan enkel met blockchain te behalen. Hoe dit uitpakt bij schaalvergroting op lange termijn, vergt volgens de initiatiefnemers verder onderzoek.

Kraamverzorgenden enthousiast

Kraamverzorgenden die met Mijn Zorg Log hebben gewerkt, tonen zich enthousiast, getuige dit citaat: “Het gebruik van Mijn Zorg Log vind ik helemaal passen bij deze tijd, het is handig en makkelijk,”stelt kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland. “Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau zou dat ideaal voor mijn werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie.” Directeur Wim Peters van Kraamzorg LiemersCare stelt dat het systeem de kraamzorg een aantal voordelen geeft. “De administratieve last neemt af, voornamelijk in de backoffice, en het zou bij schaalvergroting en adoptie door grote zorgverzekeraars doelmatigere en efficiëntere inzet van zorg kunnen realiseren. Voor Integrale Geboorte Organisaties voorzie ik dat declaratie/financiering met behulp van blockchaintechnologie een oplossingsrichting kan zijn. Deze organisaties hebben momenteel te kampen met een trage financiële afhandeling.” Voor de praktijkproef is met alle betrokken partijen het ketenproces ingericht uitgaande van de uitgangspunten die blockchaintechnologie biedt: regie voor de cliënt, dezelfde actuele en onweerlegbare informatiebron voor alle partijen en real-time afhandeling. Dit droeg bij aan de bestendiging van de onderlinge vertrouwensrelatie wat essentieel is voor het delen van dezelfde informatiebron.

Noodzaak beantwoorden aantal vraagstukken

Vorig jaar november werd Mijn Zorg Log al verkozen tot beste ICT-project van het jaar in de zorg. Om de toegevoegde waarde van blockchain ten volle te benutten, moet volgens het Zorginstituut echter nog wel een aantal vraagstukken, zoals op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit worden beantwoord. Voor de zorg is in verband met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens een permisssioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Zo’n permissioned blockchain biedt functionaliteiten om privacygevoelige informatie te verwerken in de (kraam)zorg indien daarvoor maatregelen worden genomen. In Mijn Zorg Log staat privacygevoelige informatie niet op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan namelijk enkel sleutels, hashes en pointers naar data en gebruikers. De wijze waarop de governance van blockchainoplossingen ingeregeld kan worden bij ketenverbreding en domeinoverstijging vergt vervolgonderzoek. Daarbij is het van belang om te kijken wat nodig is om het publiek belang en het belang van de burger voorop te plaatsen. Om de burger regie te geven, zou de burger moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage, toevoegen en aanpassen van zijn informatie in de blockchain.

Toekomstscenario met veel voordelen

Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland, zegt hierover: “Met de praktijkproef hebben we ervaren wat deze nieuwe technologie kan betekenen voor de informatie-uitwisseling in de zorg. De mogelijkheden om administratieve processen te vereenvoudigen, effectiever en efficiënter in te richten en daarmee administratieve druk te verlichten, laten een toekomstscenario zien met voordelen voor alle betrokken ketenpartijen.” De praktijkproef toont volgens Van Grinsven aan dat de burger met blockchain een centrale positie kan krijgen binnen zijn eigen zorgprocessen en inzicht kan hebben zijn eigen gegevens. Inzicht en regie voor de burger zijn voor het Zorginstituut van groot belang. Omdat de ontwikkeling van blockchain nog in de kinderschoenen staat, is kennisdeling binnen de zorg nodig om ervoor te zorgen dat partijen niet opnieuw hetzelfde wiel uitvinden. “De resultaten uit de praktijkproef maken duidelijk dat het de moeite waard is samen aan de slag te gaan met blockchain in de zorg.” Meer weten over Blockchain, e-health en overige zinvolle zorginnovaties én de implementatie daarvan? Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden. Wilt u ook aanwezig zijn? Reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.