Nieuwe richtlijn voor overdracht medicatiegegevens

24 februari 2020
Medicijnen
Beleid
Nieuws

Om fouten bij de overdracht van meditatiegegevens te verminderen - en zo de medicatieveiligheid te vergroten - is de de uit 2008 stammende richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ herzien. Een belangrijke toevoeging is een standaard voor goede elektronische gegevensuitwisseling. Momenteel kosten fouten bij de overdracht van meditatiegegevens elk jaar nog levens.

De nieuwe kwaliteitsstandaard voor de overdracht van medicatiegegevens beschrijft goede zorg vanuit het perspectief van de patiënt en in algemene termen. Hij is opgesteld door 24 samenwerkende organisaties. Daarbij zaten artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers.

Daarnaast werkten ook Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland mee aan de herziening van de richtlijn. Op 11 februari heeft het Zorginstituut de kwaliteitsstandaard getoetst en ingeschreven in het Register.

Richtlijn overdracht medicatiegegevens

Een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht vormt binnen de nieuwe kwaliteitsstandaard de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg. De uitwisseling van meditatiegegevens is bovendien in de hele keten verzekerd. Van de huisarts, apotheek en ziekenhuis, tot verpleeghuis, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen. Alle verantwoordelijkheden van zorgverleners, maar ook die van patiënten zelf, worden in de standaard beschreven.

Ook de registratie van medicatie is in de nieuwe richtlijn verbeterd. Behalve de registratie van voorgeschreven en verstrekte medicatie worden ook geneesmiddelen die de patiënt al gebruikt geregistreerd. Het gesprek met de patiënt waarin de beschikbare medicatiegegevens geverifieerd worden blijft bestaan. Dat wordt echter aangevuld met een risico-inschatting door de arts en apotheker.

De nieuwe kwaliteitsstandaard bevat naast de herziene richtlijn ook informatie voor patiënten en een implementatieplan. De uitwerking van de toekomstige digitale uitwisseling van meditatiegegevens tussen alle zorgverleners in de keten, met toestemming van de patiënt, is daarnaast ook een essentieel onderdeel van de nieuwe standaard.

Landelijke uitrol nieuwe standaard

In het voorjaar van 2020 wordt onder regie van VWS gestart met samenwerking tussen alle betrokken sectoren in de zorg. Het doel is om de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens in de komende jaren te realiseren.

De betrokken organisaties stellen dat het plaatsen van medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut een belangrijke rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van de nieuwe richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten'. Plaatsing op de Meerjarenagenda betekent dat een project een bindende einddatum krijgt. Wordt die datum niet gehaald, dan kan het Zorginstituut door middel van zogenoemde doorzettingsmacht de Kwaliteitsraad vragen de regie op zich te nemen.