Van Rijn benadrukt tijdelijkheid corona opt-in na vragen PvdD

5 mei 2020
Spoed-medisch
Overheid
Nieuws

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg & Sport) benadrukt in een Kamerbrief nogmaals dat de zogeheten corona opt-in voor huisartsenposten en SEH's van tijdelijke aard is. De op 8 april ingevoerde opt-in maakt het voor huisartsen op een HAP en SEH-artsen mogelijk om gegevens van een mogelijke corona-patiënt op te vragen bij diens huisarts. Hiervoor hoeft de patiënt niet al, zoals normaal wel geldt, expliciete toestemming gegeven te hebben.

De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij monde van Tweede-Kamerlid Eva van Esch een aantal vragen gesteld over de tijdelijke opt-in. Zo maakte de PvdD zich zorgen over de mate waarin de maatregel impact had op de privacy van betrokken patiënten, of elke zorgaanbieder met toegangsrechten (via een UZI-pas) nu huisartsengegevens kon raadplegen en of van Rijn de tijdelijkheid van de maatregel kon garanderen.

Corona opt-in tijdelijk

De corona opt-in is alleen bedoeld voor zorgverleners betrokken bij de behandeling van COVID-19-patiënten, of wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor het beoordelen van patiënten met mogelijke COVID-19-verschijnselen, laat Van Rijn weten. Het gaat om een tijdelijke maatregel gedurende deze coronacrisis.

'De duur is in ieder geval tot 1 juni 2020 dan wel zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen', schrijft de minister in de Kamerbrief. 'De terugkeer naar de normaaltoestand blijft het uitgangspunt en technisch is voorzien dat de corona-opt-ins dan direct kunnen worden verwijderd.'

Terugdraaien maatregelen na crisis

Op de vraag van Van Esch of de minister de garantie kan geven dat alle crisismaatregelen die ingrijpen op het recht op privacy, na de crisis worden teruggedraaid, stelt Van Rijn alleen te kunnen spreken voor de maatregelen die hij zelf neemt of initieert. Bij het nemen van die maatregelen is er altijd oog voor de rechten van burgers en die rechten worden zo goed mogelijk gewogen en geborgd.

'Zo is de corona-opt-in ook in nauwe afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens tot stand gekomen om een gedragen afweging te kunnen maken ten aanzien van het recht op privacy. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat ze tijdelijk zijn, dat is inherent aan het doel namelijk de bestrijding van de huidige crisis.'

Verder vroeg Van Esch aan Van Rijn of een door VZVZ (beheerder van het Landelijk Schakelpunt) voor technisch onderhoud ingehuurd Nederlands bedrijf met een Amerikaanse eigenaar kon betekenen dat de VS mogelijk toegang tot patiëntgegevens kan krijgen. 'Met deze organisatie is overeengekomen dat zij handelen volgens Nederlandse wetgeving en dat die prevaleert boven Amerikaanse wetgeving', zo schrijft de bewindsman.

Verlichting druk op HAP en SEH

De tijdelijke corona-opt-in regeling werd begin april voorgesteld als maatregel om de op dat moment toenemende druk op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten. Normaal mogen huisartsenposten en SEH’s alleen informatie over zaken als allergieën en medicatie raadplegen als de patiënt daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Acht miljoen Nederlanders hebben die toestemming al gegeven, een klein deel expliciet niet. De rest heeft nog geen voorkeur gegeven. VWS kwam, in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie, met de corona-opt-in tegemoet aan het verzoek van de huis- en SEH artsen om tijdelijk ook een samenvatting van huisartsgegevens over deze groep in te kunnen zien.

Dit betekent dat artsen nu sneller kunnen werken omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. Patiënten krijgen wel nog steeds de optie om, als ze niet willen dat hun medische gegevens via de Corona-opt-in regel beschikbaar komen, te kiezen voor een opt-out. Dat kan op volgjezorg.nl.