Medicatieafspraak voortaan beschikbaar in PGO

wo 3 juli 2024 - 10:30
Wetgeving
Nieuws

Alle Nederlandse huisartspraktijken moeten sinds 1 juli 2024 de medicatieafspraak vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) digitaal beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt. Dit volgt op de eerdere verplichting voor huisartsen (officieel per 1 januari 2024) om recepten in ieder geval elektronisch (digitaal) te versturen aan de terhandsteller (de apotheker of apotheekhoudende huisarts).

De medicatieafspraak legt vast welk geneesmiddel is voorgeschreven, inclusief de dosering en de start- en eventueel de stopdatum. De verplichtingen die per januari en juli 2024 zijn ingegaan, zijn onderdeel van de eerste verplichte gegevensuitwisseling onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Goede, veilige zorg centraal

De Wegiz, op 1 juli 2023 in werking getreden, gaat over de ‘juiste informatie op de het juiste moment op de juiste plek’: zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. Wegiz is een kaderwet, wat betekent dat de wet gaandeweg wordt opgetuigd met aanvullende regels in de vorm van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Elke AMvB moet weer door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen.

De AMvB VRHT (‘Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’) bestaat uit twee delen, die zorgaanbieders verplichten tot:

  • Het elektronisch versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (VRHT). Deze verplichting trad per 1 januari 2024 in werking.
  • Het beschikbaar stellen van de medicatieafspraak (het recept) door de huisartspraktijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze verplichting trad pas per 1 juli in werking, zodat de huisartspraktijken die nog geen PGO-aansluiting hebben ((eind vorig jaar nog 3%), genoeg tijd hebben om alsnog de PGO-aansluiting te realiseren.

Overzicht in PGO

Een PGO is een app of website om medische gegevens in op te slaan of zelf gemeten gezondheidsgegevens. Zo is het mogelijk voor mensen om op een veilige manier een kopie van medische gegevens in hun PGO te zetten. Dit volledige overzicht geeft de patiënt of cliënt meer regie over de eigen gezondheid. Daarbij is het een hulpmiddel om bijvoorbeeld een (e‐)consult voor te bereiden, thuis informatie nog eens rustig door te nemen of de gegevens met naasten, mantelzorger(s) of zorgverleners te bespreken.

Momenteel zijn er volgens Stichting MedMij ruim 800.000 PGO-gebruikers, tegen ruim 490.000 eind 2023. De stichting beheert het gelijknamige afsprakenstelsel, dat de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en PGO's op een veilige en betrouwbare wijze moet faciliteren.

Geprioriteerde gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie. De BgZ valt onder de vier eerste gegevensuitwisselingen die in het kader van de Wegiz digitaal moeten gaan verlopen. De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

  • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen Medische Specialistische Instellingen (BgZ);
  • eOverdracht (eOverdracht – Nictiz);
  • Beeldbeschikbaarheid (informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid);
  • Medicatieoverdracht (voor huisartsen nu gerealiseerd).

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord wordt de gegevensuitwisseling Acute zorg toegevoegd aan de MeerjarenAgenda van de Wegiz.