App ter voorkoming katheter gerelateerde urineweginfecties

13 april 2022
Participient-App
Onderzoek
Nieuws

Het verkeerd plaatsen, of lang gebruik, van een urinekatheter kan urineweginfecties veroorzaken. Met name omdat bacteriën via de katheter in de blaas terecht kunnen komen. Onderzoekers hebben gekeken naar de mogelijkheid voor het inzetten van een smartphone-app om patiënten met een urinekatheter de mogelijkheid te geven eerder aan de bel te trekken bij (beginnende) problemen. Zo moet extra zorg, medicijngebruik en ziekenhuisverblijf voorkomen worden.

Urineweginfecties die veroorzaakt worden door verkeerd of onterecht langdurig kathetergebruik zijn een van de voornaamste oorzaak van extra ziektelast, meer antibioticagebruik en een langer verblijf in het ziekenhuis. Het is dus zaak dat deze 'bijwerkingen' zo veel mogelijk voorkomen worden.

Met de Participatient studie hebben onderzoekers van het LUMC drie onderzoekmethoden bekeken waarbij de inzet van een smartphone-app, de zogenoemde Participatient-app, hier een rol in kan spelen. Door patiënten, met behulp van de app, mondiger te maken, kan mogelijk een aanhoudende gedragsverandering bij infectiepreventie worden bevorderd.

Urineweginfecties voorkomen met app

Voor het onderzoek werd de Participatient-app gedurende drie maanden getest bij alle opgenomen patiënten op de chirurgische verpleegafdeling van het LUMC. Tijdens het onderzoek werden het aantal nieuwe app-gebruikers, gebruiksdagen en sessies geregistreerd. Vervolgens is het urinekathetergebruik voor en na de implementatie van de app vergeleken. Daarbij zijn drie methoden voor puntprevalentieonderzoeken van kathetergebruik getest.

In totaal werden 475 patiënten op de afdeling opgenomen. Van hen installeren 42 (8,8%) de app, wat neerkwam op 1 tot 5 nieuwe gebruikers per week. De meeste patiënten besloten de app te gebruiken naar aanleiding van de kick-off, met daarin de klinische les en werving van de intakeverpleegkundige. Tussen de onderzoeksmethoden was er een aanzienlijke variatie in de prevalentie van kathetergebruik. Voor de verdere analyses maakten de onderzoekers gebruik van de standaardmethode van handmatige ontleding.

De prevalentie van kathetergebruik daalde van 38% (36/96) naar 27% (23/86) na introductie van de app. De gemiddelde duur van de katheterisatie daalde van 6,9 dagen naar 2,3 dagen, terwijl de mediaan 2 dagen bleef. De onderzoekers registreerden een afname van 39% (van 56% naar 17%) in het aantal ongepaste indicaties voor kathetergebruik na de introductie van de app.

De onderzoekers concludeerden dat de klinische toepassing van de Participatient-app, haalbaar zou kunnen zijn als ook implementatieacties worden ingezet. Voor het onderzoeken van de prevalentie van het gebruik van verblijfskatheters is handmatige ontleding de beste benadering.