Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie

28 februari 2024
Confused Senior Man With Dementia Looking At Wall Calendar
Onderzoek
Nieuws

ZonMw en Topsector Life Sciences & Health komen met een nieuwe subsidieoproep voor veelbelovende innovatieve therapieën op het gebied van dementie. Het doel van de subsidies is om therapieën zo ver en snel mogelijk richting de markt brengen. De therapieën die vallen onder deze subsidieoproep, zijn farmacologische interventies, technologieën en digitale interventies en neuromodulatie. In totaal is er vanuit ZonMw zes miljoen euro beschikbaar, waar nog 1,5 miljoen euro bovenop komt vanuit Health~Holland.

De beoogde therapie grijpt in op neurodegeneratieve processen die leiden tot dementie, zo licht ZonMw toe. Door deze processen te vertragen of te stoppen, kan dementie uitgesteld of voorkomen worden. Een therapie kan helpen om het verslechteringsproces tegen te gaan.

Soorten therapiefases

Een beoogde therapie bevindt zich op moment van aanvraag in de voorbereidende fase (‘proof of concept’ (PoC) level, TRL 3) of in één van de ontwikkelfasen (TRL 4-5-6). Met het project richt de subsidie-aanvrager zich op het verder brengen van de therapie richting het demonstratie level (TRL 7 en hoger) of minimaal één niveau hoger dan het oorspronkelijke niveau.

De Technology Readiness levels (TRL’s) geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 voor technologie die technisch en commercieel gereed is, ofwel klaar om naar de markt te gaan.

Subsidiefases

De subsidie van ZonMw is opgedeeld in 2 fasen: de voorbereidende fase en de ontwikkelfase.

Fase 1: Voorbereidende fase

In het geval van een technologische ontwikkeling wordt in deze fase aandacht besteed aan het ontwikkelen van een PoC. Voor geneesmiddelenontwikkelingen geldt dit voor het in vitro PoC. Ook is deze fase bedoeld voor het opzetten van de benodigde infrastructuur, het intellectueel eigendom en het businessplan.

Fase 2: Ontwikkelfase

Mocht er al een PoC zijn voor de therapie, beschermd intellectueel eigendom en ingerichte bedrijfsstructuur, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor financiering voor de ontwikkelfase. De hoofdaanvrager dient aantoonbaar bezit te hebben over het intellectueel eigendom van de te ontwikkelen therapie.

ZonMw stelt ook graag vervolgfasen van therapieontwikkeling te willen financieren, om zo de brug richting de markt volledig te maken. Gehonoreerde projecten worden gedurende de looptijd van het project geïnformeerd over de benodigde mijlpalen om in aanmerking te komen voor deze vervolgfinanciering.

Soorten subsidies

Afhankelijk van de fase is er subsidie beschikbaar voor de voorbereidende of ontwikkelfase.

  • De subsidie voor de voorbereidende fase bedraagt maximaal 500.000 euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 12 maanden. In totaal is voor deze fase 2 miljoen euro beschikbaar.
  • De subsidie voor de ontwikkelfase bedraagt maximaal 1 miljoen euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 36 maanden. In totaal is er voor deze fase 4 miljoen euro beschikbaar. Cofinanciering is in deze ronde bij beide fasen verplicht.

De volgende partij(en) kunnen/kan aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

  1. De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
  2. Onderneming(en) met een in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon kunnen mede aanvrager zijn.

In deze ronde is publiek-private samenwerking verplicht. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door alle partijen. Hiermee wordt de samenwerking vastgelegd voor de looptijd van het project.

Aanvullende subsidies

Ter aanvulling op de subsidieoproep van ZonMw heeft Health~Holland 1,5 miljoen euro PPS-subsidie gereserveerd. Hiermee financieren ze circa twee publiek-private samenwerkingsprojecten met een Nederlands bedrijf als hoofdaanvrager. Health~Holland zet specifiek in op de tweede fase van de subsidieoproep van ZonMw, namelijk de ontwikkelfase.

De PPS-subsidie vanuit Health~Holland voor de ontwikkelfase betreft minimaal 500.000 euro en maximaal 1 miljoen euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 36 maanden. Cofinanciering is in deze ronde verplicht. Een onderscheid tussen beide oproepen is verder dat bij subsidieoproep van Health~Holland de hoofdaanvrager een bedrijf moet zijn, terwijl dit bij ZonMw een onderzoeksorganisatie moet zijn.

Te weinig profijt

Deze subsidieoproep is het resultaat van verschillende onderzoeksrapporten die ZonMw liet maken. Met deze onderzoeken ging ZonMw op zoek naar een antwoord op de vraag waarom de maatschappij nog te weinig profiteert van de kennis die wordt ontwikkeld. De wetenschapsfinancierder werkt binnen de subsidieoproep samen met Alzheimer Nederland en de Hersenstichting. Zij leveren als cofinanciers ook een bijdrage aan dit initiatief, om zo te helpen therapieën verder naar de markt te brengen.

In afstemming met Health~Holland en ZonMw, willen Alzheimer Nederland en Hersenstichting Nederland allebei in totaal tot 500.000 euro aanvullende financiering beschikbaar stellen voor consortia binnen de Health~Holland subsidieoproep en fase 2 van de ZonMw subsidieoproep Veelbelovende Innovatieve Therapieën voor Dementie.

Preventie van dementie

ZonMw heeft onlangs nog 1,15 miljoen euro toegekend aan onderzoekers van het Alzheimercentrum Limburg voor onderzoek naar de preventie van dementie. De groep die onderzocht wordt is een groep mensen die zich met subjectieve en/of milde cognitieve klachten bij een geheugenpoli hebben gemeld. Dit geld zal worden ingezet voor onderzoek naar leefstijlinterventies die het risico op dementie kunnen verminderen.