Uitkomsten hackathon Langdurige Toestemmingen bekend

28 mei 2024
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De eindrapportage met de resultaten en de bevindingen vanuit de hackathon voor Langdurige Toestemmingen is onlangs opgeleverd aan Stichting MedMij. Sinds 31 januari 2024 is versie 2.1 van het MedMij Afsprakenstelsel verplicht. Onderdeel van deze release is de functionaliteit Langdurige Toestemmingen. De uitkomsten van de in oktober 2023 gehouden hackathon waren aanleiding om extra testdagen in december 2023 en januari 2024 te organiseren om MedMij-deelnemers verdere ondersteuning te bieden.

Om MedMij-deelnemers te ondersteunen bij het implementeren van de functionaliteit Langdurige Toestemmingen organiseerde PROVES in opdracht van Stichting MedMij op 31 oktober 2023 een hackathon om de functionaliteit te testen. Naar aanleiding daarvan waren er in december en in januari volgende hackatons. Inmiddels is de download Eindrapportage Hackathon langdurige toestemming beschikbaar.

In totaal hebben tien verschillende DVA’s (ICT-leveranciers die zorginformatiesystemen ontsluiten naar PGO’s) en DVP’s (PGO-leveranciers) deelgenomen aan de hackathon. Gedurende de hackathon hebben de deelnemers zes verschillende testscenario’s doorlopen om de nieuwe functionaliteit te implementeren en te testen. Uiteindelijk zijn er dankzij de hackathon elf bevindingen geconstateerd.

Minder vaak inloggen met DigiD

Een PGO-gebruiker kreeg voorheen voor de duur van 15 minuten toestemming. Daardoor moest de PGO-gebruiker iedere keer bij het ophalen van gegevens opnieuw het inlogproces doorlopen. Dit was inclusief de identificatie en de authenticatie met DigiD. Door het concept ‘Langdurige Toestemmingen’ legt de PGO-gebruiker voor zes maanden de toestemming vast.

Dit betekent dat een zorgaanbieder voor een langere periode gegevens mag uitwisselen naar de PGO en dat de gebruiker minder vaak hoeft in te loggen met DigiD. Als de gebruiker binnen deze zes maanden opnieuw inlogt in zijn of haar PGO, wordt de geldigheidsduur van de Langdurige Toestemming verlengd. Als de gebruiker niet binnen zes maanden inlogt, vervalt de langdurige toestemming definitief en kan de gebruiker opnieuw een nieuwe langdurige toestemming afgeven.

Problemen gegevensuitwisseling sneller herkennen

Stichting MedMij wil problemen in de keten van gegevensuitwisseling in de toekomst sneller kunnen herkennen en kunnen oplossen. Daarom is het belangrijk om problemen direct te kunnen vaststellen door ze te uniformeren, te verzamelen en te loggen op één centrale locatie. Om te onderzoeken of dit werkbaar is, heeft PROVES in opdracht MedMij eerder al een onderzoek gedaan naar aanvullende ketenmonitoring en -logging en de bijbehorende specificaties. Tijdens dat onderzoek kwam naar voren dat de informatie die op dat moment beschikbaar was en werd verzameld op een aantal punten ontoereikend was.