Digitalisering draagt bij aan quadruple aim in darmkankerzorg

10 maart 2023
Operatie-chirurgen
eHealth
Nieuws

Digitale toepassingen kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de wijze waarop de zorg voor mensen met darmkanker wordt geleverd. Door het bieden van hybride zorg (digitaal en fysiek), kan de efficiëntie en kwaliteit van de zorg voor mensen met darmkanker toenemen, terwijl de uitgaven dalen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van promovenda Liza van Deursen (actief bij het RIVM en LUMC) en haar onderzoeksteam. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Supportive Care in Cancer.

Wereldwijd is darmkanker in omvang de op een na dodelijkste vorm van kanker, waar in 2020 ruim 900.000 mensen aan overleden. In Europa is het de op een na meest voorkomende vorm van kanker. Met behulp van betere screening en behandelopties is de overlevingskans de afgelopen jaren wel gestegen. Tegelijkertijd staat de darmkankerzorg net als de gehele zorgsector onder druk. Het aantal gevallen neemt mede door een vergrijzende bevolking toe - en daarmee de kosten - terwijl de hoeveelheid zorgpersoneel krimpt.

Bijdrage aan darmkankerzorg

Reden voor Van Deursen om te kijken wat digitale zorg kan bijdragen aan darmkankerzorg, zo valt te lezen op de website van het NeLL. In haar kwalitatieve onderzoek hebben de promovenda en haar team 17 mensen uit de darmkankerzorg geïnterviewd over de stand van zaken van digitale zorg en wat er beter kan: negen zorgverleners en acht leidinggevenden. De Quadruple Aim werd gebruikt als een conceptueel kader om de gegevens te verzamelen en systematisch te structureren. Een gerichte inhoudsanalysebenadering werd gebruikt om de gegevens te coderen en te analyseren.

Uit de interviews bleek dat er – vaak op experimentele basis – al diverse digitale zorgtoepassingen gebruikt worden in het traject voor darmkankerzorg. Structurele integratie in de klinische praktijk blijkt echter nog uitdagend. Op basis van de interviews identificeerde Van Deursen 12 verbetermogelijkheden om het zorgtraject voor darmkanker te verbeteren en zo bij te dragen aan quadruple aim-doelen.

Diverse toepassingsmogelijkheden

Sommige mogelijkheden kunnen in één specifieke fase van het traject worden toegepast. Zoals digitale toepassingen ter ondersteuning van patiënten in het prevalidatieprogramma om de effecten van het programma te versterken. Of de inzet van AI om tumoren in een vroeg stadium operatief te verwijderen. Andere toepassingen kunnen in meerdere fasen worden ingezet of worden uitgebreid buiten de ziekenhuiszorgsetting. Denk aan digitale spreekuren om de zorg toegankelijker te maken.

Bepaalde vormen van digitalisering kunnen gemakkelijk worden geïmplementeerd - bijvoorbeeld digitale communicatie om de voorbereiding op de behandeling te vergemakkelijken. Andere toepassingen vergen structurele, systemische veranderingen. Een voorbeeld hier is het verhogen van de efficiëntie van de uitwisseling van patiëntgegevens tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Volgende stappen

Concluderend geeft het onderzoek inzicht in hoe e-health waarde kan toevoegen aan darmkankerzorg en kan bijdragen aan de Quadruple Aim. Het toont aan dat e-health/digitale zorg het potentieel heeft om bij te dragen aan de uitdagingen in de kankerzorg. Om de volgende stap voorwaarts te zetten, moeten volgens Van Deursen de perspectieven van andere belanghebbenden echter worden onderzocht, moeten de geïdentificeerde kansen worden geprioriteerd en moeten de vereisten voor een succesvolle implementatie in kaart worden gebracht.