MedMij wil langs elkaar en dubbel werken aan standaarden voorkomen

23 november 2017
Doktor-patient-PC-Informatie-1500
Overheid
Nieuws

MedMij, de organisatie achter het nieuwe afspraken- en standaardenstelstel voor uitwisseling van medische gegevens, wil zijn achterban verbreden. Ook organisaties die niet direct bij MedMij betrokken zijn maar wel standaarden ontwikkelen, worden uitgenodigd om bij te dragen aan het stelsel.

MedMij is het raamwerk van afspraken en standaarden voor toegang tot en uitwisseling van medische gegevens. Vanaf 2018 wordt het raamwerk geleidelijk uitgerold. Informatie die tot op heden in losse systemen van zorgverleners zit, gaat stromen naar de patiënt. Zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers moeten hier de vruchten van plukken. MedMij is een initiatief van het Informatieberaad, de brede coalitie van patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid die samen werken aan een betere informatievoorziening in de Nederlandse gezondheidszorg.

Completer beeld

Standaardisatie is onmisbaar bij gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgt ervoor dat informatie op dezelfde manier wordt uitgewisseld. MedMij wil met het verbreden van de groep een bijdrage leveren aan de versnelling en een verbreding geven aan deze standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Buiten MedMij ontwikkelen ook andere partijen standaarden voor de zorg (zoals digitale gegevenssystemen als EPD’s en HIS). Prima, aldus MedMij, maar het risico bestaat dat partijen langs elkaar heen werken of aan dezelfde standaard werken. Om wildgroei te voorkomen, is coördinatie nodig. Hiervoor is een werkwijze opgesteld die de stuurgroep heeft geaccordeerd. Partijen kunnen nu standaarden indienen en doorlopen een toetsing om aan te tonen dat voldaan is aan de MedMij-eisen voor standaarden.

Governance en eisen

MedMij heeft vooralsnog twee onderwerpen opgesteld voor de coördinatie:

  • Governance: een standaard kan worden voorgedragen om onderdeel uit te maken van het MedMij Afsprakenstelsel. Er wordt getoetst of de standaard voldoet aan de daarvoor geldende MedMij-eisen en of de rollen die nodig zijn voor goed beheer van de standaard zijn ingericht. Het document waarin dit wordt toegelicht kunt u bekijken op de MedMij-website.

  • Eisen: Dit onderwerp bevat MedMij-eisen waar een standaard aan moet voldoen om opgenomen te kunnen worden in het MedMij Afsprakenstelsel. Deze eisen zijn opgesteld om de kwaliteit, toepasbaarheid, de openheid en het nut van de standaard te kunnen waarborgen. Ook dit document kunt u bekijken op de MedMij-website.