MedMij wil tijdelijke impulsfinanciering als basis gezondheidsomgeving

18 oktober 2017
Nieuws

MedMij stelt dat de financiering van persoonlijke gezondheidsomgevingen verder wordt geconcretiseerd. Er moeten twee vormen van tijdelijke impulsfinanciering komen voor patiënten en voor professionals om hiervoor te zorgen.

MedMij heeft een advies uitgebracht aan de overheid en zorgverzekeraars om komend jaar te starten met stimuleringsregelingen, zodat patiënten in de loop van 2018 al kunnen beschikken over persoonlijke gezondheidsomgevingen met gegevens die uitgewisseld worden volgens de principes van het MedMij Afsprakenstelsel. Het streven is dat een tijdelijke financiering daarna overgaat in een duurzame financiering voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Het MedMij-samenwerkingsverband streeft ernaar dat persoonlijke gezondheidsomgevingen een prominente plek gaan innemen in Nederland. In 2020 moet iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen in één online omgeving.

Duurzame financiële basis ontbreekt

Om de opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen te bevorderen stelt MedMij randvoorwaarden aan de betrouwbaarheid, veiligheid en interoperabiliteit en nemen we belemmeringen weg die de beschikbaarheid en het gebruik in de weg staan. Een belangrijke belemmering is het ontbreken van een duurzame financiële basis voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen en de daaruit volgende toegevoegde waarde voor mensen al in 2018 resultaat oplevert, heeft de stuurgroep van MedMij op basis van het advies besloten om voor 2018 twee vormen van tijdelijke impulsfinanciering uit te werken.

De financiering heeft betrekking op twee partijen bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens; de kant van de patiënt en de kant van de professional. Het ministerie van VWS en zorgverzekeraars, die ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep van MedMij, hebben aangegeven dat zij de voorwaarden voor impulsfinanciering in 2018 verder concreet zullen maken.

Impulsfinanciering belangrijke stap

MedMij en partners denken met de impulsfinanciering een belangrijke stap te zetten in de realisatie van de strategische doelstelling dat in 2020 iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, beheren en delen in één online omgeving. Eind 2017 volgt meer concrete informatie over de voorgenomen regelingen.

MedMij heeft in een handreiking uiteen gezet wat de denkrichting is en wat de uitgangspunten zijn voor de stimuleringsregelingen die eraan bijdragen dat gegevens worden uitgewisseld tussen de patiënt en professional.

  • Een impuls aan de kant van de patiënt is volgens MedMij een tijdelijke impulsfinanciering voor persoonlijke gezondheidsomgevingen die in ieder geval toetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel. Daarnaast wil MedMij dat patiënten in 2018 minimaal beschikken over een basisset van gezondheidsgegevens van huisarts, apotheek en ziekenhuis en zelf zelfmeetgegevens kunnen versturen aan zorgverleners. Deze minimale set wordt in 2019 uitgebreid met gegevens uit bijvoorbeeld het domein publieke gezondheid en de verpleging en verzorging.

  • Een impuls aan de kant van de professional is een impulsfinanciering voor het ontsluiten van gezondheidsgegevens, opgeslagen bij huisartsen, apothekers en ziekenhuizen naar de individuele persoon. Dit vraagt om aanpassingen in systemen van zorgaanbieders en om aansluiting bij het MedMij Afsprakenstelsel. De impulsfinanciering is een bijdrage in de kosten die leveranciers daarvoor moeten maken.