Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minister Schippers positief over e-health briefadvies RVS

Minister Schippers van VWS stelt positief te staan tegenover de uitkomsten van het briefadvies ‘Implementatie van e-health vraagt om durf en ruimte’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

In de adviesbrief beschouwt de Raad e-health als een middel en geen doel op zichzelf. De eerste aanbeveling is om in toekomstige hoofdlijnenakkoorden inhoudelijke en concrete afspraken te maken over e-health. Schippers zegt hierover in haar brief aan de Tweede Kamer: ‘Ik sta positief tegenover deze suggestie en laat dit in de ambtelijke voorbereidingen met het oog op eventuele hoofdlijnenakkoorden meenemen.’

Aangegeven wordt in het briefadvies dat het van belang is dat er voldoende ruimte is om afspraken over innovatie te kunnen maken, anders dan dat deze gebaseerd hoeven te zijn op uren. Alternatieven voor bekostiging op uren, die worden aangedragen, zijn bekostiging op basis van uitkomsten of gerealiseerde waarde.

Al veel ruimte

Schippers benadrukt dat er op dit moment al veel ruimte is om deze afspraken te maken. Bijvoorbeeld is er voor de praktijkondersteuning GGZ in de huisartsenpraktijk de keuze om afspraken te maken over de uren van een zorgprofessional en over de inkoop van e-health modules. ‘Er is vaak meer ruimte beschikbaar dan bekend is, al wisselt deze ruimte per zorgtype.’

Voor een drietal specifieke situaties laat Schippers verkennen of en zo ja welke aanpassingen in de bekostiging e-health kunnen bevorderen.

  • Voor de GGZ wordt bekeken of e-health modules mee kunnen tellen in de productstructuur van gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ. Dit stimuleert gebruik van e-health binnen een behandeling zonder dat er eerst aparte inkoopafspraken voor nodig zijn.
  • Bij de huisartsenzorg wordt in de verkenning bekeken of een digitaal contact opgenomen kan worden als declaratiemogelijkheid wanneer een arts, zonder consult, de digitale input van een patiënt beoordeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld zelfmetingen van de bloeddruk zijn.
  • Voor medisch specialistische zorg wordt bekeken of een digitaal consult opgenomen kan worden als standaard contactmogelijkheid in de diagnose behandel combinatie en ook verpleegkundig specialisten en specialistisch verpleegkundigen in staat kunnen worden gesteld dit te doen.

Nieuwe financieringsinstrumenten

Ook zullen nieuwe financieringinstrumenten, zoals de Health Impact Bonds, benut worden. Daarmee kunnen ook afspraken worden gemaakt over de domeinen van Zvw, Wlz en Wmo heen. Innovaties die draagvlak genieten van aanbieder en verzekeraar kunnen via de beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’ bekostigd worden.

Schippers schrijft verder: ‘De aanbevelingen ten aanzien van de “E-health snelweg” zie ik als belangrijke steun voor de ontwikkeling naar een duurzaam informatiestelsel in de zorg. ‘Wij gaan overigens niet letterlijk een snelweg bouwen. We kiezen ervoor om meer regie op gezondheid mogelijk te maken door mensen ook meer regie op informatie te geven via eigen persoonlijke gezondheidsomgevingen. Zo krijgen mensen de mogelijkheid om digitaal te beschikken over al hun zorggegevens bij elkaar ongeacht van welke zorgaanbieder en deze te combineren met bijvoorbeeld zelfmetingen. Mensen krijgen zelf het beheer over wie die gegevens allemaal in mag zien.’

Veilige uitwisseling gegevens

Met de nieuwe technieken van elektronische identificatie die binnenkort beschikbaar komen, kunnen volgens Schippers mensen zo veilig ook op dit vlak regie voeren over hun eigen leven en wordt uitwisseling van gegevens met versterking van privacy makkelijker en veiliger gemaakt. ‘De Raad vraagt terecht aandacht voor open ICT-systemen, voor uniforme standaarden waardoor informatie breed kan worden uitgewisseld. Ik steun dat en geef hieraan ook prioriteit.’

MedMij-initiatief

Schippers refereert in de Kamerbrief verder aan het landelijke MedMij-initiatief, waar Dianda Veldman van de Nederlandse Patientenfederatie tijdens het ICT&Health Experience eind januari ook over sprak.

Onder de werktitel MedMij, mede door het ministerie van VWS gesubsidieerd, wordt gewerkt aan het hiertoe benodigde afsprakenstelsel en aan standaarden die van toepassing zijn voor de hele zorgsector. Deze standaarden moeten er voor zorgen dat ICT-systemen in de zorg de beschikbare gegevens in gestructureerde vorm aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen ter beschikking kunnen stellen. Deze afspraken geven de praktijk ook de duidelijkheid die nodig is om de investeringen te doen die nodig zijn voor e-health. ICT-leveranciers in de zorg hebben aangeboden hieraan bij te dragen door zelf ook voorstellen te doen voor open standaarden ter opname in het afsprakenstelsel. Dat aanbod hebben wij omarmd.

‘De afspraken in het kader van MedMij passen in de bredere beweging van doorontwikkeling van de infrastructuur in de zorg naar een samenhangend stelsel van sectorale afspraken (zoals over terminologie in de GGZ), afspraken voor de zorg als geheel (bijvoorbeeld het MedMij-afsprakenstelsel) maar ook afspraken over aansluiting op nationale voorzieningen (zoals eID) en toepassing van internationale afspraken. Over de programmatische doorontwikkeling.’

Voldoende draagvlak

Volgens Schippers is er voldoende draagvlak voor deze koers. Over die doorzettingskracht worden in het Informatieberaad afspraken gemaakt. Die afspraken gaan over het met de praktijk ontwikkelen en implementeren van te gebruiken standaarden voor elektronische uitwisseling van informatie. ‘Om dit te versnellen kom ik samen met de sector tot een meer structurele invulling van de ondersteuning van implementatie. Tijdens het Informatieberaad zal VWS stellen dat het bestaande instrumentarium van het Zorginstituut, de NZa en de IGZ wordt ingezet bij het vaststellen van standaarden, het opnemen hiervan in beleidsregels ten aanzien van bekostiging en bij toezicht.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen