Ondernemers: 'Intensiveer digitalisering van de zorg'

3 februari 2021
Digitaal-consult
Passende Zorg
Nieuws

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in een reactie op de discussienota 'Zorg voor de toekomst' van het ministerie van VWS gepleit voor een intensivering van de initiatieven en investeringen voor de digitalisering van de zorg. Verregaande digitalisering, zo stellen de twee ondernemersverenigingen, draagt bij aan het beperken van de stijging van de zorgkosten. VNO-NCW en MKB-Nederland doen in hun reactie ook enkele suggesties voor verdere digitalisering van de zorg, zoals een 'medische Siri' voor gezondheidsvragen.

Eind vorig jaar startte VWS de internetconsultatie van het discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst'. In de beleidsnota wordt gekeken naar mogelijkheden om de houdbaarheid en duurzaamheid van de Nederlandse gezondheidszorg ook in de toekomst te handhaven. Op veel gebieden wordt het gebruik van e-health toepassingen en andere vormen van digitale zorg of digitalisering als faciliterend beschreven, bijvoorbeeld om ouderen langer thuis te laten wonen, ter preventie van gezondheidsproblemen en personeelskrapte op te vangen.

Digitalisering zorg intensieveren

In hun reactie op het discussiestuk geven VNO-NCW en MKB-Nederland diverse suggesties en aanbevelingen om de zorg toekomstbestendig te maken, en de kosten beheersbaar te houden. Zo zou volgens beide partijen een groot deel van de gezondheidsvragen afgedaan kunnen worden zonder tussenkomst van een arts. Daarvoor zou een zogenoemde 'medische Siri' kunnen worden ontwikkeld. Ook pleiten beide ondernemersverenigingen ervoor dat de thuisbezorging van medicijnen landelijk uitgerold wordt en dat consulten via beeldbellen, die tijdens de coronacrisis al door heel veel huisartsen en ziekenhuizen uitgerold zijn, nog breder ingevoerd worden.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt in de discussienota van VWS te weinig stilgestaan bij het belang van goede zorg voor het goed functioneren van de samenleving, arbeidsmarkt en economie. De partijen stellen dat de zorg primair gericht moet zijn op het zoveel mogelijk in staat te stellen voor mensen om deel te nemen aan de samenleving en productief te zijn. Door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking af. Dat heeft consequenties voor de economische groei en de participatie van mensen in de zorg. Economische groei is noodzakelijk om de zorg te kunnen blijven betalen en participatie is van belang voor, bijvoorbeeld, de mantelzorg.

Opleidingen en zorgpremie

De ondernemersverenigingen erkennen in hun reactie dat de zorg een zeer arbeidsintensieve branche is. Digitalisering kan daar verandering in aanbrengen doordat de hoofdtaken van een nachtverpleegkundige, apotheker, huisarts of specialist ingrijpend veranderen. Daarom is het belangrijk dat de opleidingen van zorgprofessionals zodanig aangepast worden zodat zij daar beter op voorbereid kunnen worden.

Tot slot spreken VNO-NCW en MKB-Nederland zich nog uit tegen het voornemen van VWS om de korting van maximaal 5 procent op de zorgpremie af te schaffen. Deze korting maakt deel uit van de afspraken die branches en bedrijven met hun zorgverzekeraar maken. Afschaffing zal het vitaliteitsbeleid van bedrijven onder druk zetten, en ertoe leiden dat het ziekteverzuim van werknemers toeneemt, aldus de twee ondernemersverenigingen.

Enkele dagen geleden reageerde ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), mede namens Revalidatie Nederland (RN), de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ), al op het discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst'. Daarin pleitten zij gezamenlijk op voor investeringen in betere arbeidsvoorwaarden, preventie, duurzaamheid, digitalisering en nieuwe dure geneesmiddelen. Ook vroeg de NVZ om de contourennota te vertalen in een veranderagenda met een investeringsbudget voor de volgende kabinetsperiode.