Portaal moet samenwerking reguliere zorg verbeteren

do 12 november 2020 - 08:06
Computer-dokter-1
Samenwerking
Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt zorgaanbieders en ROAZ-regio’s sinds deze week via het digitaal portaal Zorgbeeld inzicht in de beschikbaarheid van reguliere zorg in een regio. Dit inzicht moet zorgaanbieders tijdens de coronacrisis helpen bij hun onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de corona-zorg én reguliere zorg te kunnen borgen.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de NZa samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het portaal voor de reguliere zorg ontwikkeld. Zorgbeeld biedt geeft zowel regionaal inzicht als een landelijk beeld. De toezichthouder wil zo samen met ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars knelpunten in de reguliere zorg oplossen.

Eén portaal voor zorgaanbieders

De samenwerking met het LCPS en LNAZ moest leiden tot één portaal voor zorgaanbieders, zowel voor het aanleveren van informatie over coronazorg als reguliere zorg. Het LCPS is sinds eind maart verantwoordelijk voor een evenredige spreiding van coronapatiënten over het land, om zo landelijk gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. De NZa wint informatie in over de toegankelijkheid van de reguliere zorg en stelt die landelijk en regionaal ter beschikking.

In het Zorgbeeld-portaal geven ziekenhuizen en ROAZ-regio’s onder andere aan of het hen nog lukt om bepaalde categorieën van zorg te leveren en wat de druk is op hun personeel. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een klassenindeling van zorg gemaakt op basis van urgentie. Deze indeling is het uitgangspunt voor Zorgbeeld.

Op termijn vult de NZa Zorgbeeld aan met informatie van het LCPS over de spreiding van coronapatiënten. Ook breidt de toezichthouder Zorgbeeld waar nodig in de toekomst uit met informatie vanuit huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiezorg en wijkverpleging.

Beperking gezondheidsschade

Tijdens de eerste coronagolf heeft het plotselinge grootschalig stopzetten van reguliere zorg waarschijnlijk tot veel gezondheidsschade geleid. Om dergelijke gezondheidsschade nu zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang dat mensen met ernstige gezondheidsklachten ook gedurende de coronacrisis gewoon zorg krijgen. Het gaat dan om patiënten die binnen zes weken behandeld moeten worden.

Hoewel het aantal coronapatiënten nu gestaag lijkt af te nemen, kan het nog steeds zo zijn dat ziekenhuizen geen ruimte hebben voor bovengenoemde soort zorg. Dit is voor de NZa aanleiding om de spreiding van coronapatiënten anders vorm te geven en in de regio het gesprek te voeren over hoe de toegankelijkheid van de meer urgente reguliere zorg toch kan worden geborgd. Ook in mei werd vooral gekeken naar een regionale aanpak om de reguliere zorg weer zo snel mogelijk op te schalen.

Ook nu het aantal coronapatiënten afneemt, moet Zorgbeeld helpen om de reguliere zorg zo snel mogelijk weer op te starten. Hiertoe zullen we in overleg met betrokken partijen ook nog extra informatie gaan toevoegen aan het portaal. Dat helpt de toegang tot zorg in overal in Nederland gelijk en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Stabilisatie in daling verwijzingen

Het blijft belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met hun huisarts, benadrukt de NZa. De huisarts kan beoordelen of mensen naar het ziekenhuis moeten of iets langer kunnen wachten. Volgens nieuwe cijfers van ZorgDomein hebben huisartsen in Nederland de afgelopen week gemiddeld 24,5 procent minder verwijzingen en aanvragen diagnostiek gedaan naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor medisch specialistische zorg dan verwacht.

Dat betekent volgens ZorgDomein een stabilisering in de daling van verwijzingen naar reguliere zorg, aangezien al meerdere weken gemiddeld 1 op de 4 verwijzingen niet plaats vindt. Daarmee is het een veel minder grote daling dan in het voorjaar van 2020. Toen vond op het dieptepunt 75 procent van de verwijzingen niet plaats. Landelijke cijfers, afkomstig van zorgplatform ZorgDomein, laten zien dat de hoeveelheid uitgestelde zorg sinds de start van de pandemie nu is opgelopen tot bijna 1.237.100 verwijzingen.