Search
Close this search box.
Search

Regiovisie voor toekomstbestendige zorg in Twente

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben de Regiovisie Twente Beter samengesteld met een overzicht van de ontwikkelingen van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende 10 jaar in de regio Twente. Uit het regiobeeld is een regiovisie opgesteld met gezamenlijke afspraken om de Twentse zorg in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

Daarbij wordt onder andere ingezet op preventie, leefstijl, technologie en de aanpak van schuldenproblematiek. Net als in de rest van Nederland zal ook Twente de komende jaren te maken krijgen met een sterke vergrijzing van de bevolking. De schatting is dat het aantal inwoners met dementie daardoor met 39 procent zal toenemen. Daarnaast zal ook een stijging te zien zijn bij andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten. Ontwikkelingen die het ontwikkelen van een visie voor toekomstbestendige zorg tot een pure noodzaak maken.

Een licht voordeel dat Twente heeft op de rest van Nederland is het feit dat Twente nu al meer vergrijsd is. Daardoor zal de toenamen van het aantal chronische ziekten in deze regio iets minder snel gaan dan landelijk. Maar, duidelijk is in ieder geval wel dat de toekomst meer en andere interventies op het gebied van preventie en zorg vraagt dan nu.

Minder zorgverleners en mantelzorgers

De toenemende zorgvraag, vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel en financiële middelen maken dat de houdbaarheid van de zorg steeds verder onder druk komt te staan. Dat geldt ook voor Twente. Naar verwachting zal het aantal zorgverleners in Twente met zo’n 4 procent – ongeveer 2.000 zorgmedewerkers – afnemen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat in de toekomst mantelzorg kan verlenen, met 30 procent.

Al deze factoren hebben de afgelopen jaren al ertoe geleid dat steeds meer Twentse zorgorganisaties samenwerkingen gestart zijn om de zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Daarnaast is er ook al meer aandacht voor preventie en gezonde leefstijl.

Toekomstbestendige zorg

Toch is er nog meer nodig om de zorg in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. De samenwerkende partijen die de Regiovisie samengesteld hebben, streven een gezamenlijk doel na. Ze willen met de middelen die nu beschikbaar zijn, komen tot meer kwaliteit van leven voor de Twentenaar. Dat moet gerealiseerd worden door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten.

Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. We gaan op zoek naar nieuwe manieren om zelfredzaamheid vorm te geven door het beschikbaar maken van hulp en zorg zo dicht mogelijk bij huis. Dit betekent een transitieproces en noodzakelijke cultuuromslag die meerdere jaren zullen vergen.

Binnen de Regiovisie Twente Beter zijn een aantal doelgroepen van zieken en kwetsbare burgers gedefinieerd waarvoor toekomstbestendige zorg in het bijzonder van groot belang is:

 • Kwetsbare burgers met gezondheidsrisico’s
 • Chronisch zieken
 • Kwetsbare ouderen
 • Ouderen met een acute zorgvraag
 • Psychisch kwetsbaren

Acties en doelstellingen

Voor elke doelgroep zijn een aantal doelen en te nemen acties bepaald. Denk aan onderwerpen als

 • De ontwikkeling van initiatieven ten behoeve van verbeteren van mentale weerbaarheid en veerkracht, met name bij potentieel kwetsbare groepen
 • Vroegsignalering van kwetsbaarheid: het zorgen dat de oudere zelf en de hulpomgeving zich tijdig bewust worden van de (toenemende) kwetsbaarheid, waardoor problemen kunnen worden voorkomen
 • Het opzetten van wijkregie voor integraal welzijns- en zorg aanbod: het beleggen in de wijk van een functie, die naast en met de burger nadenkt over de invulling van huidige en toekomstige hulp- en zorgvragen
 • Preventie en gezondheidsbevordering: initiatieven op het gebied van bewegen, het voorkomen van overgewicht,
 • Jeugdzorg: zorgen dat jongeren veilig op kunnen groeien en naar vermogen mee kunnen doen in hun eigen omgeving, is een belangrijke hefboom om grotere problemen later te voorkomen
 • E-health: het preventief ondersteunen van chronisch zieken met technologie en e-health toepassingen.

De Twentse Regiovisie is hier te downloaden (pdf-link) en is een vervolg op het regiobeeld Twente waarin de demografische ontwikkelingen en de veranderende zorgvraag in de komende tien jaar staat beschreven.

Twente is overigens niet de eerste regio die op regionaal niveau nadenkt over en werkt aan een visie voor toekomstbestendige zorg. In de zomer van 2020 hebben het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt voor toekomstbestendige zorg in die regio.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?