Subsidie voor beter gebruik gegevens ouderengeneeskunde

22 januari 2020
Ouderen-zorg-2
Onderzoek
Nieuws

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC, Verenso en het Nivel hebben een programmasubsidie van het ministerie van VWS gekregen. Zij gaan de subsidie van 7,7 miljoen euro gebruiken om (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te verbeteren. Zo moet meer kennisontwikkeling mogelijk worden.

Het programma van VWS richt zich op eenheid van taal én het ontsluiten, bij elkaar brengen en beter benutten van gegevens die door specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) in verpleeghuizen. Het UNO-VUmc, Verenso en het Nivel willen de subsidie inzetten om specialisten in ouderengeneeskunde te helpen om meer inzicht te krijgen in hun doelgroep. Bijvoorbeeld door betere uitwisseling van bestaande gegevens.

Het gaat om vragen zoals:

  • Hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of somatiek in een verpleeghuis?
  • Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij precies?
  • Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie?

Bijdrage kwaliteit zorg

Op dit moment ontbreekt het aan een objectief, betrouwbaar en valide antwoord op dit soort vragen. Terwijl deze gegevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

In principe is het al mogelijk om dergelijke vragen te beantwoorden met gegevens die specialisten ouderengeneeskunde vastleggen in het EPD. Gebruik van deze gegevens ten behoeve van kwaliteitsverbetering en informatie-uitwisseling vindt echter nauwelijks plaats. Ook worden de gegevens op dit moment onvoldoende gebruikt voor kennisontwikkeling in de sector.

Reden voor Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc), Verenso (beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) om de handen ineen te slaan. Onder penvoerderschap van Amsterdam UMC werken zij de komende tijd nauw samen in het consortium ‘Leren van Data’.

Gestandaardiseerd vastleggen gegevens

De subsidie is verleend voor een periode van vijf jaar. Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal), het inzichtelijk maken van relevante gegevens voor specialisten ouderengeneeskunde, het koppelen van EPD’s en elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur. Tot dit laatste element behoort ook het opzetten van een landelijk representatief netwerk van peilstations voor kennisontwikkeling.

Het programma wordt ontwikkeld samen met de overige academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd in SANO en landelijk uitgezet. Het houdt rekening met de verschillende EPD-systemen die momenteel door specialisten ouderengeneeskunde worden gebruikt.

Professionalisering ouderengeneeskunde

“Dankzij deze subsidie kunnen specialisten ouderengeneeskunde zorggegevens die zij al vastleggen beter benutten,” stelt Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg bij Amsterdam UMC. “Dit met het oog op zowel kwaliteit van zorg als informatie-uitwisseling tussen professionals. Door deze gegevens ook te gebruiken voor kennisontwikkeling kunnen we een flinke professionaliseringsslag maken in de ouderengeneeskunde.”