Verouderde wetgeving bemoeilijkt onderzoek nut online interventies

19 december 2017
vrouw-depressie-huilen
ICT
Nieuws
ZonMw baseert zich op onderzoek naar de effectiviteit van de online cursus ‘Kopstoring’, gericht op kinderen van ouders met psychische - of verslavingsproblemen. Zij tonen zich volgens ZonMW enthousiast over de online cursus ‘Kopstoring’. Deze kinderen hebben een groot risico om dezelfde problematiek te ontwikkelen als hun ouders. De cursus geeft deelnemers voorlichting en biedt hen de kans om anoniem in contact te komen met lotgenoten.

Veel van deze jongeren zijn erg kwetsbaar en durven het onderwerp niet te bespreken in hun directe omgeving. Uit de procesevaluatie bleek dat zowel de jongeren als de uitvoerders positief waren over de online cursus. Het lotgenotencontact werkte verlichtend en liet zien dat er meer jongeren zijn die met dezelfde problemen worstelen. De klinische evaluatie liet echter geen significante verbetering in psychische klachten zien, waarschijnlijk  vanwege het lage aantal deelnemers.  

Onderzoek naar online interventies lastig

Uit het onderzoek blijkt volgens ZonMW dat zaken zoals verouderde medische wetgeving, de huidige bekostiging, de inrichting van de jeugdzorg en methodologische problemen het onderzoek naar online interventies ernstig bemoeilijkt. Dit terwijl het aantal pilots en klinische toepassingen van dergelijke interventies snel groeit.

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is niet meegegroeid met nieuwe technologische ontwikkelingen. Drempelverhogend is onder meer dat deelnemers toestemming op papier moeten geven voor het gebruik van onderzoeksgegevens, terwijl de interventie geheel online plaatsvindt.

Aanpassing wet maakt onderzoek makkelijker

Onlangs is wel is een aanpassing in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen doorgevoerd. Dit maakt het includeren van minderjarigen makkelijker. Voorheen was toestemming van (een van) de ouders nodig als een 16- of 17-jarige wilde deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit terwijl deze leeftijdsgroep wel zelfstandig mag beslissen een medische behandeling te ondergaan. Dit zorgde ervoor dat het aantal 16- en 17-jarigen ondervertegenwoordigd was in onderzoek. Inmiddels zijn jongeren vanaf 16 jaar zelfstandig bevoegd te beslissen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.