VGZ stimuleert digitale oplossingen voor huisartsenzorg

10 november 2023
Doctor working on line in a consultation
Eerstelijn
Nieuws

Dat de huisartsenzorg in Nederland onder druk staat door de almaar stijgende zorgvraag, minder huisartsen en ander zorgpersoneel, dat is inmiddels wel bekend. Dat anders werken, met meer digitale zorg waar mogelijk, minder regeldruk en administratie, noodzakelijk is om aan die zorgvraag te voldoen, is eveneens en bekend gegeven. Bij die transistie van de huisartsenzotg is ook een belangrijke taak weggelegd voor de zorgverzekeraars. Deze week heeft VGZ contracten gesloten met 16 regionale huisartsenorganisaties in haar kernregio's. Daarin speelt ook digitalisering een belangrijke rol.

Stimuleren digitale oplossingen

Voor VGZ is het belangrijk dat verzekerden die huisartsenzorg nodig hebben, die ook kunnen krijgen. Digitaal als het kan en fysiek in de praktijk als dat nodig is. De zorgverzekeraar ziet inmiddels ook dat digitalisering de huisartsenzorg kan ondersteunen en versterken. Daarom stimuleert VGZ de inzet van digitale oplossingen die direct bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg.

De contracten die VGZ nu met 16 regionale huisartsenorganisaties voor 2024 gesloten heeft, stellen hen in staat de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren, uitvoeren en initiatieven vorm te geven binnen de eerstelijnszorg. Het uiteindelijke doel is uiteraard het verbeteren van zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

Inzet app gezond.nl

Een goed voorbeeld van het stimuleren van digitale oplossingen is de samenwerking met eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg met betrekking tot het digitale concept Gezond.nl. Patiënten kunnen daar hun zorgvraag melden via een app en krijgen dan direct antwoord van een van de huisartsen van Gezond.nl. Dit maakttelefonisch contact overbodig. Wanneer nodig, plant de huisarts van Gezond.nl een fysiek consult bij de lokale praktijk bij de patiënt in de buurt. Bij deze lokale praktijk staat de patiënt ook ingeschreven.

“We zijn blij dat we goede afspraken hebben gemaakt met de regionale huisartsenorganisaties over passende zorg. We zetten gezamenlijk in op initiatieven op het vlak van arbeidsmarktkrapte en het opleiden van personeel, Meer Tijd voor de Patiënt en digitalisering binnen de huisartsenpraktijken. Op basis van deze nieuwe afspraken kunnen we een vervolg geven aan onze intensieve samenwerking op het gebied van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de huisartsenzorg voor onze verzekerden", zegt Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ.

Werkdruk en Pesoneelstekort

En ander belangrijk punt waar zorgverzekeraar VGZ in de contracten met huisartsenorganisaties oog voor heeft, is het personeelstekort en de extra werkdruk die dat met zich meebrengt. Een stijgende zorgvraag door de vergrijzing, de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk en oplopende wachttijden zijn de uitdagingen waar de zorgsector en ook de huisartsenzorg voor staat. Daarom zet de zorgverzekeraar samen met de zorgaanbieders in op zorgvernieuwingen die de druk op de huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals verlagen. Denk aan het verminderen van administratieve lasten, zodat de zorgprofessionals meer tijd hebben voor het bieden van zorg. Ook op dit gebied kunnen digitale oplossingen een bijdrage leveren.

Als voorbeeld noemt VGZ de afspraken met de Zorggroep Zorroo in de regio Oosterhout. Samen hebben zij de afgelopen jaren de de arbeidsmarktproblematiek in kaart gebracht, een actieplan opgesteld en Taskforce samengesteld die zich ervoor inzet om regionaal de arbeidsmarktproblematiek terug te dringen. Alle partijen (praktijkhouders, waarnemers, AIOS en medewerkers van de zorggroep) werken binnen de Taskforce aan het terugdringen van de administratieve lasten. Bijvoorbeeld door onnodige verwijzingen te beperken en de grenzen van de 1ste en 2de lijn beter af te bakenen. Daarnaast wordt er actief ingezet op recruitment, onboarding en loopbaanbegeleiding van huisartsen en medewerkers in praktijken.

Meer tijd voor de patiënt

Het stimuleren van digitale oplossingen, verlagen van de werkruk, aanpakken van het personeelstekort is, zo stelt VGZ, van groot belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. In 2016 was VGZ de eerste zorgverzekeraar die startte met het maken van afspraken over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) met huisartsen. Pilots hebben inmiddels aangetoond dat de patiënttevredenheid stijgt en dat patiënten zich serieus genomen voelen.

Daarnaast ervaren huisartsen meer werkplezier en verwijzen zij patiënten minder vaak door naar medisch specialistische zorg of diagnostiek. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat MTVP voor elke huisarts beschikbaar komt. Ook voor 2024 zijn er met de regionale huisartsenorganisaties afspraken gemaakt om de praktijken te ondersteunen bij het uitvoeren van MTVP.

Patiënten, zo is al uit diverse onderzoeken en enquetes gebleken, staan over het algemeen positief tegenover hybride zorg en digitale oplossingen binnen de huisartsenzorg. Zij zien namelijk ook wel in dat de toegang en het kunnen ontvangen van eerstelijnszorg belangrijker is dan fysiek aan tafel bij een dokter te zitten, als dat niet nodig is.