Volgende stap MedMij: Basisgegevensset Zorg klaar voor gegevensuitwisseling

di 3 oktober 2017 - 07:36
Nieuws

Nictiz heeft voor het MedMij-raamwerk de Basisgegevensset Zorg volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten, tussen en met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Ook is versie 0.3 van het MedMij Afsprakenstelsel uitgebracht.

MedMij moet dienen als raamwerk met allerlei standaarden waaraan EPD’s, HIS- en andere gegevenssystemen aan voldoen voor vereenvoudigde uitwisseling van en toegang tot patiëntgegevens. De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt deels sinds 1 juli 2017 en deels vanaf 2020 rechten en plichten van stakeholders in de zorg op het gebied van informatieprivacy en -uitwisseling. MedMij kan dit op technisch vlak ondersteunen. Het is dus geen apart ICT-systeem maar een afsprakenstelsel.

In 2016 ontwikkelde Nictiz al standaarden voor het uitwisselen van gegevens over medicatie, allergieën, laboratoriumuitslagen en zelfmetingen van patiënten (lengte, gewicht, bloeddruk). De standaarden zijn ontwikkeld aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit het programma ‘Registratie aan de bron’.

Patiënten willen natuurlijk veel meer typen gezondheidsinformatie gebruiken in een app of website. Daarom heeft MedMij nu de volledige BgZ gereed gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Het resultaat is tot stand gekomen na diverse expertsessies en openbare consultatie rondes.

Regie over eigen gezondheid

De  Basisgegevensset Zorg moet patiënten een stap verder helpen om de regie te nemen inzake hun eigen gezondheid. Alle 26 zorginformatiebouwstenen (zib’s) zijn technisch uitgewerkt in HL7 FHIR-profielen, zo laat het Nictiz weten.

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep-overstijgend relevant is én van belang voor de continuïteit van zorg. De set is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zib’s). Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

De MedMij-specificaties bij de BgZ bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij-afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties – zoals onderstaande figuur illustreert.


""

Gebruikerscase biedt overzicht

Het functioneel ontwerp bevat een gebruikerscase-beschrijving over de uitwisseling van de BgZ tussen een zorgaanbieder en een patiënt. Dit moet overzicht geven voor productmanagers, architecten en ontwerpers evenals bouwers en testers van softwareleveranciers. De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan in de BgZ. De bouwstenen betreffen de uitwerking van zorginformatiebouwstenen in FHIR-profielen. Die profielen leggen voor ieder zib-element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. Zo worden de zib’s uitwisselbaar gemaakt in een zo breed mogelijk aantal toepassingen.

De publicatie bevat verder een FHIR-implementatiegids voor de use case ‘Raadplegen BGZ’. Deze gids beschrijft hoe softwareleveranciers de losse bouwstenen toe moeten passen bij het uitwisselen van de BGZ.

De BGZ doet een aantal specifieke inperkingen op haar selectie van 26 zib’s. Zo noemt de BGZ bijvoorbeeld alleen de huisarts als betrokken zorgverlener, klinisch chemische labresultaten en het laatste bekende lichaamsgewicht. De implementatiegids werkt ook deze inperkingen technisch uit. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Terugkoppeling op marktconsultatie

Op 21 september werd versie 0.3 van het MedMij Afsprakenstelsel uitgebracht, zo laat het samenwerkingsverband achter het raamwerk weten. De publicatie van deze versie is bedoeld om een terugkoppeling te geven op de feedback die is voortgekomen uit de marktconsultatie van 14 juni jl. De belangrijkste boodschap van de 24 leveranciers die in juni aanwezig waren bij de marktconsulatie: het afsprakenstelsel ligt op de goede koers en het is een passend ontwerp.

Daarnaast ontving MedMij advies: om daadwerkelijk in te stappen en mee te doen, is nadere uitwerking of specificering van een aantal onderwerpen nog gewenst en zelfs noodzakelijk. Een greep uit de zorgen en aanbevelingen die daarbij genoemd werden:

  • Hoe worden zorgaanbieders en hun softwareleveranciers gestimuleerd om gegevens beschikbaar te stellen?
  • Hoe verloopt de communicatie en begeleiding van de veranderingen in organisaties, de processen en de interactie tussen een zorgverlener en een persoon?
  • Komen er duidelijke afspraken over de correcte implementatie van informatiestandaarden voor gebruik in de gegevensuitwisseling?

Via deze link vindt u een terugkoppeling van MedMij op de markttoets.

Input voor risicoanalyse

Versie 0.3 van het afsprakenstelsel dient ook als input voor een risicoanalyse en voor de uitvoering van een proof of concept. De risicoanalyse is een basis voor het normenkader beveiliging. Als leveranciers willen deelnemen aan het afsprakenstelsel, kunnen ze zich met deze 0.3 versie verder oriënteren op (de vorm van) de functionele en technische specificaties die MedMij zal vereisen. Tevens geeft het inzicht in de governancestructuur die wordt uitgewerkt.