VWS komt met visie op gebruik zorgtechnologie

10 december 2018
Hugo de Jonge voor Rijksoverheid.nl
Digitalisering
Nieuws

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) komt op korte termijn met een visie op het gebruik van medische technologie in de zorg. In deze visie wordt ook aandacht besteed aan de benodigde randvoorwaarden om het toepassen van dergelijke technologie succesvol plaats te laten vinden. Dat schreef collega-minister Hugo de Jonge recent in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de conclusies van de e-Health Monitor van kennisinstituten Nivel en Nictiz toelicht.

In de Kamerbrief schetst De Jonge dat er nog een aantal uitdagingen is om gebruik van zorgtechnologie en digitalisering in de zorg te faciliteren. Zeker in het licht van de deadline van 2020, wanneer elke Nederlander het recht heeft op digitale inzage in zijn of haar medische gegevens. Dat bepaalt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens). VWS faciliteert zorgorganisaties hier onder meer met subsidies voor digitaliseringsprogramma's zoals VIPP (ziekenhuizen, categorale instellingen), OPEN (eerste lijn), VIPP ggz en InZicht (care).

Snelheid digitalisering enorme opgave

'De snelheid van digitalisering maakt dat de zorg zich voor een enorme opgave gesteld ziet,' schrijft De Jonge in de Kamerbrief. 'Er is nog geen zicht op volledige digitalisering van alle gegevensuitwisseling binnen en tussen instellingen. Ook niet voor die gegevensuitwisseling waar dat, gezien het belang voor kwaliteit van zorg zeker het geval zou moeten zijn. Dit vraagt om aanvullende acties en meer regie.' De bewindsman belooft de Tweede Kamer nog voorafgaand aan het Kerstreces met een uitgebreidere Kamerbrief te komen over gegevensuitwisseling in de zorg. Hij geeft echter ook aan dat er volgens de eHealth-monitor 2018 ruimte is voor optimisme. Zo constateert hij dat er meer draagvlak en urgentie voor het slimmer organiseren van zorg ontstaat, met e-health als belangrijk hulpmiddel. Dit wordt onder meer gevoed door de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Veel draagvlak voor verandering

'Als we de zorg niet anders gaan organiseren, moet vanaf 2030 één op de vier mensen in de zorg werken. Dat is niet houdbaar. Dat deze analyse in het veld breed herkend wordt, zien we terug in het rapport “De Juiste Zorg op de juiste plek”, waarvan de inzichten zijn verwerkt in de verschillende hoofdlijnakkoorden en programma’s. Daarmee is er ook in het veld veel meer draagvlak voor verandering gecreëerd, een positieve en noodzakelijke ontwikkeling.' De Jonge stelt te snappen dat meer regie vanuit VWS op het gebied van gegevensuitwisseling en subsidiëring voor digitaliseringsprogramma's nog onvoldoende is. Zo dient VWS ook te helpen bij het schetsen en scheppen van randvoorwaarden om digitalisering tot een succes te maken. 'Patiënten, cliënten en zorgverleners moeten weten welke mogelijkheden er zijn en die ook kunnen toepassen. Uit de eHealth-monitor blijkt dat dit nog niet altijd het geval is.'

Aantal acties voor zorgtechnologie

De Jonge schetst een aantal acties die het ministerie heeft ondernomen of gaat ondernemen om het gebruik van e-health voor zorgverleners en burgers te faciliteren. Behalve de beloofde visie op het gebruik van medische technologie in de zorg zijn dat onder andere:
  • Het programma Zorg van Nu, om de bestaande innovaties in de zorg verder te brengen. Naast een website met de verschillende mogelijkheden die e-health biedt, gaat een informatieteam bijna dagelijks het land in naar onder andere zorginstellingen en onderwijsbeurzen. Doel is om mensen het gebruik van e-health te laten ervaren, waardoor kennis wordt vergoot en positieve ervaringen worden gedeeld.
  • De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek, die het zorgveld heeft ingezet: het voorkomen van (duurdere) zorg, zorg dichter bij mensen organiseren en het benutten van e-health en innovatie waar mogelijk. Het dagelijks functioneren van de patiënt of cliënt is daarbij het vertrekpunt. In dit kader zijn of worden vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd om goede ideeën uit te wisselen en partijen handreikingen te geven om dit gedachtengoed ook in hun regio toe te passen.
  • Ook in 2019 is het platform Zorg voor Innoveren, een samenwerking van ZonMw, NZa, Zorginstituut en VWS, beschikbaar voor partijen die aan de slag willen met e-health. Zorg voor innoveren wijst hen de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig, bijvoorbeeld op het terrein van bekostiging.
  • De nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt'. Het doel van deze regeling is dat innovaties die de zorg voor de patiënt verbeteren, sneller in het basispakket van de zorgverzekering kunnen worden opgenomen.
Verder worden genoemd: de e-healthweek 2019, stimuleren van digitale vaardigheden van zorgpersoneel; het recent gepubliceerde toetsingskader 'Inzet van e-health door zorgaanbieders' van de IGJ; de bekostigingswijzer van de NZa (om zorginstellingen en zorgverzekeraars te helpen te komen tot financiële afspraken rond concrete initiatieven); de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' - een prijsvraag voor zorginstellingen die een innovatie succesvol wisten te implementeren (de winnaar wordt tijdens de e-healthweek bekend gemaakt).