Zinvol gebruik van, kansen voor e-health vergen meer focus

24 november 2017
E-healthmonitor-2017
Overheid
Nieuws

Er zijn steeds meer kansen om met de inzet van e-health (gezondheids)zorg te verbeteren. Om de opschaling van zinvolle e-health te stimuleren, moet de focus echter meer liggen op het bevorderen van gebruik, daar waar e-health toegevoegde waarde biedt,’ zo concludeert Lies van Gennip, directeur Nictiz op basis van de eHealth-monitor 2017. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uitgebracht vijf jaar na de eerste monitor. In de nieuwe versie krijgen samenstellers Nictiz en Nivel een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. De vijfde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL wordt is donderdag 23 november aangeboden aan ministerie van VWS. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, nam het rapport in ontvangst.

Roland Friele, adjunct-directeur NIVEL, onderschrijft de woorden van Van Gennip: “Om van e-health een succes te maken, is het nodig om te bepalen waarom je het wil gebruiken en is aandacht nodig voor de implementatie ervan. E-health wordt dan een onderdeel van het zorgproces en zorgverleners kunnen samenwerken om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.”

Groot verschil wens en praktijk

Er zijn de afgelopen weken al voorpublicaties op basis van de Monitor uitgebracht, onder meer over het grote verschil tussen wens en gebruik op het gebied van e-health toepassingen zoals een elektronisch patiëntendossier. Zo ligt de wens om een EPD te gebruiken veel hoger dan het daadwerkelijke gebruik.

Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komen volgens de samenstellers verschillende voorbeelden naar voren waarbij e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners.

  • In het geval van online inzage in medische gegevens ervaren chronisch zieken voordelen, zoals sneller inzicht in eigen medicatiegegevens en meer betrokkenheid bij de behandeling.
  • Bij de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt ruim de helft gebruik van een digitale toepassing voor het uitvoeren van de dubbele medicatiecontrole noodzakelijk. Zo is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste (dosering van) medicatie wordt toegediend bij een zorggebruiker. Op dit moment geeft slechts 23 procent van de verpleegkundigen aan dat controles digitaal worden uitgevoerd.
  • Nog een voorbeeld waaruit de bereidheid voor digitale oplossingen blijkt, is dat 49 procent van de medisch specialisten graag een overzicht van de medicatiegegevens wil ontvangen van de apotheek wanneer een patiënt wordt opgenomen.
  • Daarnaast liggen er kansen voor het gebruik van onder andere telemonitoring, het op afstand monitoren van een patiënt door een zorgverlener: 48 procent van de huisartsen wil hier gebruik van maken bij patiënten met diabetes, maar heeft hier nog geen concrete plannen voor.

Handvatten voor kansen

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL ook een aantal aanbevelingen voor de diverse stakeholders in de gezondheidszorg.

  • Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment (formuleer visie en maak keuzes).
  • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
  • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het onderdeel van de geboden opleiding maken.
  • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van e-health, maar ook voor goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
  • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van e-health, maar ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.
  • Onderzoeksinstituten kunnen wetenschappelijk onderzoek naar goede en slechte voorbeelden van e-health doen om zich te krijgen op de succesfactoren en belemmerende factoren bij het gebruik van e-health.

E-health is het gebruik van technologie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. E-health wordt bijvoorbeeld ingezet ter verbetering van medicatieveiligheid of het stimuleren van zelfredzaamheid van patiënten. Het kan de patiënt zelf grip geven op zijn behandeling of zorgproces.

Toch geven zorggebruikers en zorgverleners geregeld aan niet te weten óf ze e-health willen inzetten of gebruiken. Dit hoeft geen probleem te zijn: de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners baat hebben bij een toepassing kan verschillen.