Aanvragen PGO-leveranciers nu al hoger dan subsidieplafond

1 augustus 2018
Man-laptop-thuis
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) is nieuwe informatie geplaatst rondom de procedureaanvraag van de PGO-subsidie. Zo wordt nu onder meer aangegeven dat subsidieaanvragen op 1 augustus 2018 vanaf 09.00 uur ingediend kunnen worden. Er zijn echter al zoveel aanvragen binnen, dat het weinig zinvol is om nu nog aan te kloppen.

Het ministerie van VWS liet eerder in juli weten dat het vier miljoen euro beschikbaar stelt aan subsidies (Impulsfinanciering PGO-leveranciers) om de ontwikkeling van Persoonlijke gezondheidsomgevingen te stimuleren. Die PGO’s moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden van afsprakenstelsel MedMij, waaronder vier informatiestandaarden. Er zijn in totaal zo’n 50 PGO-leveranciers die zich aangemeld hebben als kandidaat-deelnemer aan MedMij. Dat programma heeft samen met kennisinstituut Nictiz de standaarden ontwikkeld waar PGO’s en informatiesystemen aan zorgaanbieders moeten voldoen.

Subsidies PGO-leveranciers kunnen lager uitvallen

De subsidie per PGO-leveranciers bedraagt maximaal 160.000 euro. Dat betekent dat maximaal 25 van de 50 bij het MedMij-loket aangemelde PGO-aanbieders subsidie zouden kunnen krijgen wanneer iedereen het maximale bedrag toebedeeld krijgt. Omdat eerdere overheidssteun ook meetelt, kan het zijn dat subsidies lager uitvallen. Leveranciers van PGO’s kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO, zodat deze voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel en aan de MedMij informatiestandaarden. De aanvraagcriteria zijn:
  • Leveranciers of potentiële leveranciers van PGO’s kunnen een subsidie aanvragen;
  • Leveranciers moeten beschikken over een verklaring van de Stichting MedMij, dat de leverancier kandidaat-deelnemer is bij het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener;
  • De aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen mag samen niet hoger zijn dan 200.000. Daarom is een de-minimisverklaring in het aanvraagformulier opgenomen;
  • Aanvragen is alleen mogelijk voor rechtspersonen.

Subsidieplafond al na bijna 2 uur overschreden

Officieel was het  vanaf 1 augustus 9.00 uur tot 31 december 2019 mogelijk om subsidie aan te vragen. DUS-i meldde echter dat al om 10.45 uur op 1 augustus met het aantal ingediende aanvragen het subsidieplafond ruimschoots overschreden is. Dit betekent dat nieuwe aanvragen in principe weinig kans maken op toekenning van subsidie. Alleen complete aanvragen worden, in volgorde van binnenkomst, in behandeling genomen. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De projectsubsidie wordt voor ten hoogste één jaar verleend. Verlenging is niet mogelijk.