Audit umc's toont vooruitgang en uitdagingen bij toepassen BgZ

3 mei 2019
Bloeddruk-ziekenhuis-informatie
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het programma Registratie aan de bron heeft voor de tweede keer een audit uitgevoerd om in de umc’s de status van de implementatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) te meten. In de audit werd gecontroleerd in hoeverre het mogelijk is patiëntgegevens echt vast te leggen in het EPD. Ook werd nagegaan of het mogelijk was de vastgelegde gegevens onderling uit te wisselen. Er blijken nog wel wat slagen nodig te zijn, al zijn er duidelijke stappen voorwaarts gezet.

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend van belang is voor continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De BgZ moet er voor zorgen dat zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, kwaliteitsregistraties, wetenschappelijke verenigingen en anderen steeds dezelfde gegevens implementeren te gebruiken.

BgZ belangrijk hulpmiddel

Minister Bruins schetste in een Kamerbrief afgelopen april de contouren van een wettelijk verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling. Hij noemde daarbij de BgZ een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten te versterken. Het kabinet ondersteunt het programmaprincipe volledig, nu zij elektronische uitwisseling van patiëntengegevens overeenkomstig bijpassende informatiestandaarden wettelijk verplicht gaat stellen. Indiening van het conceptwetsvoorstel wordt rond de zomer van 2020 verwacht.

De audit geeft volgens Registratie aan de Bron een goed beeld van wat daaraan al gedaan is en wat de komende tijd nog moet gebeuren.

  • In het eerste deel van de nu uitgevoerde audit werd een testpatiënt in het EPD ingevoerd. Vervolgens werd gekeken hoe de BgZ daarna uit het EPD kwam. Dat bleek nogal per EPD en umc te verschillen.
  • In het tweede deel werd per umc een steekproef getrokken van 200 dossiers over vier patiëntengroepen. De steekproef gaf een beeld van hoe voor deze dossiers de gegevenselementen van de BgZ daadwerkelijk gevuld waren.

Beter vastleggen, uitwisselen

De resultaten van de audits zijn met de betrokken umc’s besproken, aldus Joyce Simons. Zij was als programmamanager Registratie aan de bron nauw betrokken bij de audit. “De resultaten hebben verschillende medewerkers op diverse niveaus binnen en tussen de umc’s aangezet tot overleg over hoe de BgZ-gegevens nog beter en op de juiste manier kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.”

Met een volgende audit in het achterhoofd wordt volgens Simons nagedacht over meer regionale uitwisseling van gegevens en hergebruik van gegevens in projecten, waardoor eenmalige registratie voor meervoudig gebruik steeds meer betekenis krijgt.

Simons benadrukt dat er nog slagen gemaakt moeten worden om de EPD’s dusdanig in te richten dat de BgZ-elementen in voldoende mate kunnen worden vastgelegd en geëxporteerd. Daarnaast is uitwisseling nog niet mogelijk conform één landelijke standaard, zoals die bestaat in de vorm van een HL7 CDA specificatie voor de BgZ. Een belangrijk positief punt van de tweede audit is wel dat er zichtbaar een stevige stap voorwaarts is gezet in BgZ-registratie sinds de eerste audit in 2017.

Achtergrond BgZ

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben met steun van de Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, GGZ Nederland en KNGF enkele jaren geleden het voorstel voor opname van de BgZ en zib’s in de basisinfrastructuur bij het Informatieberaad ingediend. Het Informatieberaad Zorg heeft begin 2018 de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata.

Begin dit jaar benadrukte Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie, dat de BgZ een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen. Dat schreef Heldoorn in Jaarbeeld 2018 van het programma Registratie aan de Bron. Nu het kabinet digitale gegevensuitwisseling beter wil reguleren, neemt ook het belang van de BgZ als bouwsteen onder die gegevensuitwisseling toe, aldus het Jaarbeeld.