CMIO nodig in brugfunctie tussen ICT én gebruiker

wo 28 maart 2018 - 13:22
CMIOICThealth
Samenwerking
Nieuws

Vanwege de voortschrijdende digitalisering van en in de zorg wordt de burgfunctie van de CMIO (Chief Medical Information Officer) tussen ICT-(afdeling) en ICT-gebruikers steeds belangrijker. Momenteel heeft de helft van de Nederlandse ziekenhuizen een CMIO. Een derde van hen heeft echter nog geen formele aanstelling, al is er inmiddels wel een landelijk CMIO Netwerk dat haar leden helpt om kennis en ervaring te delen en belangen te behartigen.

“In een tijd van toenemende digitalisering in de zorg met impact op de wijze waarop zorg wordt verleend, is de aanstelling van een CMIO in een ziekenhuis onontbeerlijk,” benadrukt Iris Verberk – Jonkers, voorzitter landelijk CMIO Netwerk en internist-nefroloog Maasstad ziekenhuis. “De CMIO is in staat techniek en praktijk te verbinden en mede invulling te geven aan de digitalisering in het ziekenhuis.' De CMIO levert een cruciale bijdrage aan inbedding van technologie in de zorg, zo stellen het landelijk CMIO Netwerk en Nictiz op basis van een gezamenlijk onderzoek onder 29 CMIO’s van ziekenhuizen. De omvang en ICT-volwassenheid van het ziekenhuis heeft volgens de studie invloed op hoe de CMIO-rol wordt ingevuld. Zo hebben slechts 18 van de 28 CMIO’s een formele aanstelling, die hen onder meer vrijwaart van andere taken.

Informele rol CMIO lastig te combineren

De 11 CMIO’s zonder een formele aanstelling geven aan dat zij deze rol lastig kunnen combineren met hun functie als arts. Ook geven zij aan dat financiering, tijd en kennis achterblijven en er te weinig tijd is om proactief en innovatief bezig te zijn. CMIO’s die wel formeel zijn aangesteld, krijgen vaker aparte financiering om bijvoorbeeld een opleiding en/of cursus te volgen en beschikken over een beter gestructureerde tijdsbesteding. Met een medische achtergrond voegt de CMIO een nieuw perspectief toe aan technologie, namelijk die van de gebruiker. Gemiddeld is de CMIO betrokken bij drie of meer ICT- of e-health-projecten in het ziekenhuis. Daarin dragen zij bij aan projecten waar een relatie bestaat tussen geneeskunde en ICT, zoals implementatie en onderhoud van het EPD, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de ziekenhuizen of Registratie aan de bron.

Vraag om inhoudelijke sparringpartner

Nog lang niet alle 82 ziekenhuizen hebben een CMIO. Dit terwijl de voortschrijdende digitalisering in de zorg juist vraagt om een inhoudelijke sparringpartner die een brugfunctie vervult tussen ICT en zorg binnen én buiten het ziekenhuis. Het is daarom van belang dat alle ziekenhuizen een CMIO aanstellen in een formele functie. Ook is er behoefte aan kennis en een passend opleidingsaanbod. Het CMIO Netwerk stelt dit samen met Nictiz en opleidingscentra op te gaan pakken Tot slot kan de CMIO ook een belangrijke rol spelen op nationaal beleidsniveau. Bijvoorbeeld bij de invoering van processen en technologie ter naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een ander voorbeeld is het terugdringen van administratieve lasten in de zorg. Samen met het ministerie van VWS werkt het CMIO Netwerk aan het betrekken van de CMIO’s bij vraagstukken die zorgen voor verbinding tussen beleid en de praktijk.