Consultatie Informatiestandaard Medicatieproces van start

19 december 2018
medicatie-man
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het Informatieberaad Zorg is op 13 december begonnen met een open consultatie voor de Informatiestandaard Medicatieproces. Reageren op de open consultatie is mogelijk tot en met 1 februari 2019. Het overlegorgaan heeft ook alle reacties verzameld op de openbare consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’. Op basis van de reacties is er nu een voorstel om internationale terminologiestandaarden te gebruiken.

Met de Informatiestandaard Medicatieproces moet een betere uitwisseling van medicatiegegevens gerealiseerd worden. Nu belanden er jaarlijks nog zo’n 27.000 patiënten in het ziekenhuis vanwege onnodige medicatiefouten. Om dit te voorkomen is goede elektronische vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt essentieel. Het programma Medicatieproces heeft daarom de informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) ontwikkeld. Deze standaard wordt momenteel getest in Proof of Concepts (PoC’s) en pilots.

Inzicht gebruik Informatiestandaard

Met de consultatie wil het Informatieberaad meer inzicht krijgen in eventuele aandachtspunten bij de implementatie en in het gebruik van de Informatiestandaard Medicatieproces door zorgverleners. ook wil het beraad duidelijk krijgen of de opname van de Informatiestandaard Medicatieproces in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt. De informatiestandaard Medicatieproces moet invulling geven aan de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ die nu door de zorgbrede partijen wordt herzien (herziening richtlijn medicatieoverdracht). Daarbij spelen ook al gebruikte informatiestandaarden voor labgegevens (lab2zorg) en intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA) een rol.

Consultatie Labcodeset afgerond

Het Informatieberaad laat ook weten dat de open consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’ op 25 oktober gesloten is. De reacties waren zeer bruikbaar, zo stelt het beraad. Laboratoriuminformatie speelt een cruciale rol in het zorgproces, bijvoorbeeld bij het stellen van diagnoses en tijdens de behandeling en controle van patiënten. Voor het duurzaam informatiestelsel voor de zorg waar het Informatieberaad aan werkt, is het belangrijk dat laboratoriuminformatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier kan worden uitgewisseld tussen zorgprofessionals. Hiervoor gewerkt aan de Nederlandse Labcodeset, waarin afspraken worden vastgelegd over welke standaarden moeten worden gebruikt voor de uitwisseling van laboratoriuminformatie.

Internationale standaarden

Op basis van de reacties op de open consultatie - en na advisering door de Architectuurboard Zorg - kan het Informatieberaad Zorg besluiten om de Nederlandse Labcodeset toe te laten tot de basisinfrastructuur zorg. Onder de basisinfrastructuur worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg. Meer concreet: momenteel wordt een voorstel voor het Informatieberaad voorbereid om voor het uitwisselen van laboratoriuminformatie de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT te gebruiken. Naar verwachting neemt het Informatieberaad hierover in januari 2019 een besluit.

Verbetering informatie-uitwisseling

Het Informatieberaad begon in september met een reeks openbare consultaties om input van belanghebbende partijen te krijgen op een aantal voorstellen voor verbetering van informatie-uitwisseling. Het ging om de nationale aanpak implementatie beelduitwisseling, de Nederlandse Labcodeset en de standaard WCAG 2.0 (betere digitale toegankelijkheid). Op 10 december besloot het Informatieberaad de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) toe te laten tot het duurzaam informatiestelsel. Onder dit informatiestelsel worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!