Consultatie wet elektronische gegevensuitwisseling van start

11 maart 2020
Computer-dokter
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De internetconsulatie voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is op 10 maart begonnen. De wet verplicht elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dit moet informatie, nodig voor behandeling van patiënten, sneller en foutloos van de ene zorgverlener naar de ander krijgen. Ook moeten patiënten zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Zorgminister Bruins stelde afgelopen januari te hopen dat hij de wet nog dit jaar door de twee kamers van het parlement kan loodsen.

De internetconsultatie is bedoeld om input te krijgen op het wetsvoorstel inzake digitale gegevensuitwisseling en dit verder te verbeteren. De consultatie staat open van 10 maart tot 7 april 2020. Tijdens de internetconsultatie kunnen partijen reageren op wie het wetsvoorstel invloed heeft. Dat kan gaan om zorgaanbieders en zorgprofessionals, maar ook patiënten/cliënten.

Het gaat om een raamwet. De uitgewerkte eisen moeten later geregeld worden in algemene maatregelen van bestuur, die makkelijker te wijzigen zijn dan een wet. Het afgelopen jaar zijn er al stappen gezet om een aantal punten standaardisatie in de praktijk te ontwikkelen, waaronder gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH.

Informatiesessies

Tijdens een viertal informatiesessies in maart en april in Utrecht en Den Haag wordt het voorstel nogmaals toegelicht. VWS heeft voorafgaande aan de consultatie op 2 maart ook een aantal informatiesessies gehouden voor leden van het Informatieberaad Zorg, leveranciers en andere belanghebbenden. Tijdens deze sessies heeft VWS de keuzes die in het wetsvoorstel gemaakt zijn en welke overwegingen daaraan ten grondslag lagen, nader toegelicht.

De vier sessies zijn:

  • Woensdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur New Babylon Den Haag.
  • Maandag 16 maart van 15.00 – 17.00 uur Jaarbeurs Utrecht.
  • Maandag 23 maart van 14.00 - 16.00 uur New Babylon Den Haag.
  • Woensdag 1 april van 10.00 – 12.00 uur Jaarbeurs Utrecht.

Regulering gegevensuitwisseling

Het ministerie van VWS besloot in april 2019 zorgverleners en zorginstellingen verplichten tot digitale dossiervoering en elektronische gegevensuitwisseling. Zij moeten gaan voldoen aan voorschriften voor taal en techniek. De wettelijke verplichting zou destijds volgens een roadmap stapsgewijs worden ingevoerd, met als richtdatum 1 januari 2021. Reden voor de verplichting was onder meer dat het vrijwillige traject via onder meer VIPP-stimuleringsregelingen en het Informatieberaad Zorg alleen onvoldoende bleken te zijn.

Er zijn twee doelen van roadmap en regulering:

  • Administratieve lasten, invoerfouten en gevaar voor de veiligheid van patiënten terug te dringen door een einde te maken aan de slechte interoperabiliteit van informatiesystemen in de zorgsector.
  • Patiënten meer regie over hun gezondheid en behandeling geven door via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) toegang te krijgen tot al hun gegevens en die uit te kunnen wisselen met relevante zorgverleners.

De wettelijke verplichting zal twee sporen kennen. Een eerste spoor gaat over ‘welke’ gegevensuitwisselingen gedigitaliseerd moeten worden. Het tweede spoor betreft ‘hoe’ de digitale gegevensuitwisseling moet plaats vinden.

Eisen aan informatieveiligheid en privacy

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg zal ook bepalingen bevatten die het mogelijk maken om eisen te stellen aan, onder meer, informatieveiligheid en privacy. Ook worden bepalingen opgenomen die certificering van ICT-producten mogelijk maken. Dat stelde Bruins (Medische Zorg) afgelopen februari in reactie op Kamervragen naar aanleiding van de Citrix-problematiek afgelopen januari. De minister benadrukte echter dat zorgaanbieders primair zelf verantwoordelijk blijven voor hun ICT en informatieveiligheid.

Bruins benadrukte tijdens een toespraak op de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek eind januari dat het tien jaar geduurd heeft sinds het landelijk EPD is afgeschoten door de Eerste Kamer (wegens angst voor privacy-gevolgen), voordat er een soort alternatief komt. "De discussie over dezelfde infrastructuur, dezelfde standaarden, dezelfde definities, loopt al tien jaar. Destijds was het niet mogelijk om als overheid centrale regie te nemen. Nu waait er een andere wind en is er wel ruimte. Voor standaardisatie, eenheid van taal en techniek. Ik hoop van harte dat we deze wet in 2020 nog door het parlement krijgen."