Denktank NCJ voor vragen over openstellen dossier jeugdigen

31 oktober 2019
Meisje
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) heeft een denktank opgericht om te bepalen hoe het moet omgaan met het verplicht openstellen van dossiers van jeugdigen vanaf 12 jaar. De denktank moet de uitdagingen bespreken die het openstellen van het digitaal dossier JGZ (DD JGZ) met zich meebrengt.

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle burgers in Nederland het recht om hun medische gegevens in te zien die zijn opgeslagen bij zorgverleners. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het digitaal dossier JGZ. Dit levert veel vragen op in het veld, aldus het NCJ. De denktank moet met antwoorden komen.

Openstellen medisch dossier

In de NCJ-nieuwsbrief van september is er aandacht geweest voor de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deel twee van deze wet gaat op 1 juli 2020 in (deel één werd in juli 2017 van kracht). Dit betekent dat het DD JGZ opengesteld moet worden voor burgers. In het geval van de JGZ betekent dit volgens het NCJ dat gezaghebbende ouders toegang hebben tot het DD JGZ en vanaf 12 jaar de jeugdige en (met toestemming van de jeugdige) ook de ouders.

De leden van de denktank van het NCJ gaan de vragen bespreken die deze wet met zich meebrengt. Daarnaast heeft het NCJ deelgenomen aan een expertgroep Digitaal Machtigen in de zorg die door het ministerie van VWS is geïnitieerd. Hierin is een tweetal zaken besproken:

  • Wet Digitale Overheid: in 2020 wordt de Wet Digitale Overheid actief. Deze wet verplicht dienstverleners om aan te sluiten op alle elektronische identificatiemiddelen en machtigingsvoorzieningen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking worden gesteld.
  • Toegangsverleningservice (TVS): leveranciers dienen een koppeling te maken met TVS. Ouders en/of jeugdigen loggen in op de website van het DD JGZ en worden automatisch doorgeleid naar TVS. Deze vraagt om een DigiD en controleert het gezag. In eerste instantie via het Basis Registratie Personen (BRP) en later via het gezagsregister. Indien de persoon die inlogt gezag heeft krijgt hij toegang tot het DD JGZ. De eerste pilot is in de opstartfase. De softwareleveranciers van het DD JGZ zijn inmiddels door het ministerie van VWS benaderd zodat zij op de hoogte blijven van hetgeen er van hen verwacht wordt.

Vervolggesprek NCJ met VWS

Eind oktober heeft het NCJ een vervolggesprek met het ministerie van VWS gehad om alle uitdagingen te bespreken. Bij de eerstvolgende denktank in januari 2020 sluiten vertegenwoordigers van het ministerie aan om gezamenlijk te bepalen hoe dit landelijk georganiseerd dient te worden.