Digitale gegevensuitwisseling in Brabantse geboortezorg

19 januari 2022
Geboortezorg
Digitalisering
Nieuws

Onlangs is Babyconnect in de regio Brabant van start gegaan. De officiele kick-off was op woensdag 12 januari, tijdens een online bijeenkomst. Mede dankzij de subsidie die in december door het ministerie van VWS toegekend werd aan zes samenwerkingsverbanden, kunnen in de regio Brabant nu ook de eerste stappen gezet worden op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het RZCC is penvoerder van het project.

Net als in veel andere zorgsectoren is de behoefte aan digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg ook groot. De praktijk toont aan dat de huidige manier van het uitwisselen van gegevens, mondeling, via e-mail of zelfs in sommige gevallen nog per fax, niet meer van deze tijd is. Behalve dat het niet heel erg efficiënt is, is ook de foutgevoeligheid een issue.

Digitale gegevensuitwisseling draagt bij aan doelen die de zorgsector stelt voor toekomstbestendige zorg, zoals het altijd kunnen beschikken over de meest actuele gegevens van patiënten, onder andere voor het kunnen leveren van de juiste zorg op het juiste moment én de juiste plek.

Digitale gegevensuitwisseling in Brabant

Binnen de regio Brabant hebben, in de aanloop naar de subsidieverlening voor de start van Babyconnect, enkele tientallen zorgorganisaties binnen de geboortezorg zich verenigd en zes zogenoemde verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) opgericht. Bij de kick-off voor Babyconnect waren 57 organisaties aanwezig die middels deze samenwerking digitale gegevensuitwisseling mogelijk willen maken. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties, jeugdgezondheidsorganisaties en diagnostische centra.

De samenwerkende organisaties gaan in verschillende werkgroepen bekijken hoe de komende jaren de doelen van Babyconnect gerealiseerd kunnen worden. De motivatie om Babyconnect te laten slagen in de regio Brabant is groot, zo bleek ook tijdens de kick-off. "We hebben in Brabant veel verschillende partijen die met elkaar fantastische geboortezorg leveren. Digitale gegevensuitwisseling is essentieel voor het behoud van goede en veilige zorg. Met deze enthousiaste groep gaan we dat realiseren", vertelt Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Brabant en Limburg.

VIPP Babyconnect

Het veilig digitaal uitwisselen van gegevens in de geboortezorg komt steeds dichterbij. Het programmabureau VIPP Babyconnect levert daarvoor de broodnodige ondersteuning, zowel bij de aanvraag van subsidies als de implementatie.

Voor veilige digitale gegevensuitwisseling is het van belang dat goede afspraken gemaakt worden over het organiseren, beheren en bewaken van gegevens. Babyconnect werkt hiervoor samen met verschillende partijen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Daarnaast werkt VIPP Babyconnect ook met verschillende partijen, waaronder Zorginstituut Nederland, RIVM en VWS, aan een plan van aanpak voor het verbeteren van het secundair datagebruik in de geboortezorg.