Eerstelijn komt met roadmap voor aanpak digitalisering

26 oktober 2018
Huisarts-tafel-computer-stethoscoop
Digitalisering
Nieuws

Branche- en koepelorganisaties InEen, LHV en NHG hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld op het gebied van digitalisering van zorg. De drie organisaties stellen al jaren op dit gebied samen te werken. In de nu ontwikkelde Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2922 is onder meer een bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld.

In het stuk wordt beschreven hoe digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. De visie op digitalisering sluit volgens de eerstelijnsorganisaties goed aan bij het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022, waarin voor het eerst ook een paragraaf over digitalisering in de zorg is opgenomen. Tussen 2019 en 2022 wordt in het kader van dit hoofdlijnenakkoord meer budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dat geld wordt onder meer gestoken in verbetering van de ICT-infrastructuur en meer ruimte voor e-health toepassingen. Ook komt er geld voor meer digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten.

Programma’s en projecten op drie gebieden

Met het vaststellen van de visie stellen de drie verenigingen hun commitment uitgesproken te hebben om samen programma’s en projecten op te pakken op drie gebieden:
  • Patiënt en zelfmanagement.
  • Huisartsenzorg en praktijkvoering.
  • Multidisciplinaire en regionale samenwerking.
In een roadmap staan concrete projecten en programma’s die de verenigingen samen (gaan) uitvoeren, in samenhang genoemd. Concrete voorbeelden hiervan zijn: OPEN (standaard digitalisering gegevensuitwisseling), waarbij samengewerkt wordt om online inzage in het eigen patiëntendossier mogelijk te maken, en Project XIS, waarin toetsbare eisen geformuleerd zijn voor de systemen die huisartsen in hun dagelijks werk gebruiken. Later dit najaar wordt deze roadmap inhoudelijk verder uitgewerkt.

Digitaliseringsopgave groot

De digitaliseringsopgave waar de huisartsenzorg voor staat is groot. De huisarts digitaliseerde als eerste in de zorg. Deze voorsprong gaat - zoals Nictiz eerder dit jaar in een rapport aangaf - echter verloren als de eerstelijnszorg, met de huisarts als spin in het web, de mogelijkheden op het gebied van digitalisering onvoldoende weet te gebruiken. 'Het wordt tijd om de ‘digitaliseringsparadox’ te doorbreken. Eenduidig handelen vanuit een gezamenlijke visie is daarbij vereist. Onze overtuiging is dat digitalisering niet bedreigend is maar kansen geeft. De huisartsenzorg heeft een goede uitgangspositie om de kansen van digitalisering te verzilveren.'

Groeiende invloed digitalisering

De organisaties verwachten niet dat op korte termijn digitalisering de kernwaarden van de huisartsenzorg (persoonsgerichte-, generalistische- en continue zorg) en kerntaken veranderen. 'Wel merken wij dagelijks dat digitalisering steeds meer invloed krijgt op de manier waarop wij invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken. Wij moeten als huisartsenzorg hier adequaat op inspelen. Dit om ervoor te zorgen dat digitalisering de huisartsenzorg en de professionals maximaal faciliteert in de uitvoering van goede patiëntenzorg en waar mogelijk onze kernwaarden versterkt.' Verder wordt er gewezen op de verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerstelijn en de groei van zorgverlening in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De zorg zal minder in hokjes en meer in (regionale) netwerken en multidisciplinaire teams plaatsvinden. Dit vergt meer afstemming tussen de huisartszorg en andere zorgverleners. Het vraagt om (digitale) communicatie, adequate gegevensuitwisseling en coördinatie, met het behandelteam en met de patiënt (inclusief mantelzorger). Ook patiëntveiligheid, onder meer op het gebied van medicatiegebruik, heeft volgens het visiedocument baat bij digitalisering van processen. Verder zullen kunstmatige intelligentie, big data en beslisondersteuning ook in de zorg een belangrijke rol gaan spelen, onder meer in het stellen van diagnoses.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!