Effectmeting bepaalt vervolg pilot beslissingsondersteuning

13 november 2018
Nurse Using Tablet Computer
Digitalisering
Nieuws

Er loopt momenteel een effectmeting naar de pilot digitale beslissingsondersteuning voor verpleegkundigen. De pilot loopt sinds de zomer van 2018 en is een initiatief van e-health expertisecentrum Nictiz en beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Op basis van de resultaten uit de effectmeting wordt bepaald of en zo ja, hoe het traject vervolgd wordt.

Verpleegkundigen of verzorgenden nemen dagelijks beslissingen. Zoals het bepalen van welk patiënt- of cliëntprobleem er sprake is, voor welke interventie er gekozen wordt. Uit onderzoek is gebleken dat de stappen om tot een beslissing te komen - het klinisch redeneren of methodisch werken - niet altijd terug te vinden zijn in het elektronisch zorgdossier. Dit staat volgens V&VN de continuïteit van de zorg in de weg. De pilot beslissingsondersteuning moet hier verandering in brengen. In drie ziekenhuizen (Radboudumc, Tergooi, St. Antonius ziekenhuis) en in verpleeghuis ZuidOostZorg zijn de verpleegkundigen en verzorgenden al een aantal maanden bezig met de pilot. Het doel: onderzoeken hoe het werken met zogenoemde beslisbomen het klinisch redeneerproces in de verpleegkundige praktijk kan ondersteunen. Daarnaast moet de pilot realiseren dat de patiënt- of cliëntgegevens uitwisselbaar zijn en dat er volledig en eenduidig wordt geregistreerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van landelijke afspraken over vastleggen van gegevens.

Onderdeel Registratie aan de bron

De pilot is onderdeel van het programma – Registratie aan de bron – bedoeld om de grote problemen rond digitale uitwisseling in de zorg op te lossen door eenmalige gestandaardiseerde registratie. Op dit moment sluiten EPD’s niet of nauwelijks op elkaar aan, wat bij patiënten-transfers onveiligheid en veel tijdrovende dubbele registratie oplevert. De digitale ‘beslisboom’ waarmee nu geëxperimenteerd wordt, zorgt ervoor dat het verpleegkundig proces wordt geïntegreerd in het EPD. De organisaties werken in de pilot met beslisbomen die gaan over de thema’s wond en/of pijn. Een voorbeeld: een verpleegkundige of verzorgende die vermoedt dat een patiënt of cliënt smetten heeft, doorloopt de specifieke beslisboom voor smetten en vinkt aan welke symptomen of verschijnselen er zijn. Als er sprake is van smetten, komt de medewerker uit bij de juiste interventie volgens de richtlijn waarop de beslisboom is gebaseerd. De beslisbomen kunnen worden ingebouwd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) of het Elektronisch Cliëntendossier (ECD), maar kunnen ook ‘los’ worden geraadpleegd.

Effectmeting bepaalt vervolg pilot

Er is bewust gekozen voor een kleine pilot, zodat eerst in kaart kan worden gebracht hoe werken met de beslisbomen wordt ervaren in de praktijk. De pilot begon een aantal maanden geleden met een nulmeting en op dit moment wordt er een effectmeting gedaan. Op basis van wat hieruit naar voren komt wordt bepaald hoe het project wordt vervolgd. In het nieuwsbericht van V&VN komen diverse deelnemers aan de pilot aan het woord over voordelen en uitdagingen van digitale beslisondersteuning.

Samenwerking bij beslissingsondersteuning

De pilot beslissingsondersteuning is een project van V&VN, het programma Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz, de deelnemende zorginstellingen en drie softwareleveranciers (Epic, Chipsoft en Cormel). Renate Kieft, programmaleider V&VN, vindt het mooi te zien dat de verpleegkundigen in de pilot meerwaarde zien in het gebruik van de beslisboom, maar legt ook de nadruk op het grotere belang. "Door het gebruik van standaarden bevorderen we in deze pilot de eenheid van taal. De informatie die de verpleegkundigen nu gestructureerd vastleggen, kan worden overgedragen aan collega-verpleegkundigen, maar ook vak- en instellingoverstijgend, bijvoorbeeld aan verpleeghuisartsen of huisartsen. Daarmee slaan we echt een grote slag als verpleegkundigen."   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!