FME pleit voor samenwerking in nationale zorgtechnologie-agenda

13 november 2017
Zorg_TECH
Innovatie
Nieuws

Er moet een nationale zorgtechnologie-agenda komen zodat de zorg in Nederland tot de beste van Europa kan blijven horen. Een gezamenlijke agenda voor stakeholders in zorg en zorgtechnologie is nodig om gezamenlijk de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg aan te pakken: te weinig mensen die in de zorg werken en steeds meer mensen die zorg nodig hebben, zo meent de FME.

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Bij FME zijn ook 60 brancheverenigingen aangesloten.

Slimme technologie biedt volgens de FME oplossingen die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "Technologische innovatie maakt behandelingen steeds betrouwbaarder en doelmatiger, en geeft de zorgprofessional de ruimte voor datgene waar de zorg echt om draait: aandacht voor de mens. Daarom is het tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda."

Eenduidig beeld positie zorgtechnologie

De FME-afdeling Zorg (waarbij 350 zorgtechnologiebedrijven aangesloten zijn) heeft als uitgangspunt voor zo’n agenda onderzoek laten uitvoeren om te komen tot een momenteel nog ontbrekend eenduidig beeld van de positie die zorgtechnologie in ziekenhuizen inneemt. Marktonderzoeker Ecorys heeft de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat van de 83 miljard euro die in Nederland uitgegeven wordt aan geneeskundige en langdurige zorg, in ziekenhuizen in 2016 3,2 miljard besteed werd aan  zorgtechnologie (2,9 miljard euro voor verbruiksgoederen en 0,3 miljard euro voor medische apparatuur). Dit was omgerekend vorig jaar 13 procent van alle uitgaven in Nederlandse ziekenhuizen.

Beweging naar value-based healthcare versnellen

FME noemt de resultaten van de studie een startpunt om de zorg in Nederland te verbeteren en te komen tot de gewenste Nationale Zorgtechnologie Agenda. Dezentjé Hamming: "Ons aanbod is om samen met het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars de handschoen op te pakken. Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van: goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Samen kunnen we de beweging versnellen naar value-based healthcare."

Hieronder volgt een aantal kernbevindingen uit de studie van Ecorys:

Definitie zorgtechnologie
 • Een zorgvuldige definitie en segmentering van (medische) zorgtechnologie is nodig bij publicaties en sectoranalyses om te komen tot een eenduidig beeld.
 • De definitie van de recent gewijzigde MDR (wet medische hulpmiddelen) is een logisch uitgangspunt, maar dit sluit nog niet aan op de praktijk in ziekenhuizen en de registratie van data.
 • Het Convenant geldt als veelgebruikte veldnorm en zal aangepast moeten worden aan de MDR. Dit biedt kansen voor verbeterde coördinatie tussen aanbieders en gebruikers (zie 'markt in beweging').

Markt in kaart
 • Beschikbare (markt-) data is beperkt en vaak niet onderscheidend genoeg. Eerdere publicaties variëren (mede daarom) in opzet en scope.
 • Ecorys schat dat algemene ziekenhuizen en universitair medische centra in 2016 circa 3,2 miljard euro uitgaven aan zorgtechnologie. Dit betreft investeringen in medische apparatuur (11%), uitgaven aan verbruiksgoederen (disposables, 51%), implantaten en prothesen (25%) en instrumentarium en apparatuur (14%).

Markt in beweging
 • De markt voor zorgtechnologie is sterk in beweging. Er is voortgaande concentratie van zorginstellingen. De inkoop van zorgtechnologie is meer strategisch geworden.
 • Het Convenant blijkt een belangrijke driver voor professionalisering van inkoop in ziekenhuizen. Er worden meer mensen bij betrokken en er wordt bewuster ingekocht; hierbij is er meer aandacht voor de levensloopkosten (aanschaf en gebruik) en de potentiële baten.
 • Waarde-gedreven inkoop (value based procurement) wordt de komende jaren belangrijker: voor zowel de marktspelers als de zorginstellingen is het van belang hier nader invulling aan te geven.
 • De inkoper fungeert als keten-regisseur als belangrijke waarborg in het proces. Voor zorgtechnologische innovatie is van belang dat ook anderen in het ziekenhuis direct betrokken zijn en de inkoper ondersteunen.
 • Zowel het Convenant als de MDR resulteren in veel administratieve en bureaucratische druk voor zorginstellingen en marktspelers. Coördinatie tussen partijen en standaardisatie van gebruikte procedures en eisen kan aan beide kanten helpen bij een efficiënter (in-)koopproces.

Blik naar toekomst
 • De waarde van zorgtechnologie is niet altijd eenduidig en staat of valt met de eigenlijke effectiviteit van het product. Qua methodiek moeten hier nog veel stappen gezet worden en is versterkte samenwerking tussen zorginstellingen en marktspelers een must.
 • Vanuit het perspectief van value based healthcare is het voor de patiënt van belang het gehele zorgpad te blijven verbeteren. Kosteneffectieve zorgtechnologie kan hierin een belangrijke rol spelen.
 • Samenwerking tussen de verschillende partijen is doorslaggevend in het optimaal benutten van de kansen die zorgtechnologie biedt.