ggz krijgt uitstel voor gevoelige gegevensuitwisseling

22 september 2022
pschiater-1-1
GGZ
Nieuws

In het kader van het zorgprestatiemodel vraagt NZa vanaf 1 januari 2022 van de ggz en de forensische zorg (fz) een zorgvraagtypering. Het registreren van zorgvraagtyperingen en het vermelden van de uitkomst op de facturen is daadwerkelijk gestart op 1 juli 2022. Bij de zorgvraagtypering moeten ook antwoorden op HoNOS+ vragen worden toegevoegd, maar die verplichting wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit komt met name omdat deze HoNOS+ vragen veel vertellen over de psychische aandoening van een cliënt en de uitwisseling van die gegevens extra gevoelig ligt.

De ggz is vooralsnog wat langzamer met digitalisering dan andere zorgverleners. Dat heeft te maken met het aard van het beestje, maar ook met het feit dat gegevens van mensen met psychische klachten extra privacygevoelig kunnen zijn. De eis van NZa voor een (digitale) zorgvraagtypering aan ggz’s lag bijvoorbeeld van  meet aan gevoelig vanwege de kwetsbare doelgroep van ggz. Toch is er een start mee gemaakt vanaf 1 juli 2022. Aan die zorgvraagtypering moet ook – verplicht - een zogeheten HoNOS+ vragenlijst door de zorgverlener worden toegevoegd. Dat werkt als volgt: Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 door de zorgverlener, wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van deze HoNOS+ vragenlijst.

Algoritme bepaalt zorgtypering

Die HoNOS+ vragenlijst stelt gedetailleerd vragen over de ernst van de ziekte en gedrag en is dus behoorlijk privacygevoelig. De lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZa voorgeschreven algoritme dan een of meer zorgvraagtypes aanbevolen. Die HoNos+ lijst mag nu dus iets later worden toegevoegd, te weten vanaf 1 januari 2023. De reden is met name dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze maand heeft aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. De NZa gaat volgens eigen zeggen zorgvuldig om met medische persoonsgegevens en wil daar in het kader van die zorgvuldigheid, ruimte voor geven. Uiteindelijk is het doel van NZa dat vanaf  2024 zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken kunnen maken over groepen patiënten met eenzelfde zorgvraagtype.

NZa & facts

De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren. Een belangrijke bevoegdheid van de NZa is die van het opvragen van informatie, die van belang is voor de uitvoering van die wettelijke taken. Het NZa gaat volgens woordvoerders zeer zorgvuldig om met deze bevoegdheid. In een uitgebreide toelichting op de website wordt uitgebreid uitgelegd hoe deze autoriteit de privacy van patiënten borgt.

De uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten wordt uitgesteld maar is dus niet van de baan. Op de website van NZa lezen we: “De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren. Veel zorgaanbieders hebben al een account aangevraagd voor de aanlevering van de gegevens. De komende weken worden deze accounts geactiveerd. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2022 de gegevens aanleveren aan de NZa.”

Kortere wachttijden

De NZa stelt dat er recht is op goede zorg en dat die er waar mogelijk snel moet komen. Op dit moment zijn de wachtlijsten in de GGZ al geruime tijd te lang en met name mensen met complexe aandoeningen moeten erg lang wachten. ‘De NZa heeft samen met 12 branchepartijen het zorgprestatiemodel ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Complexe zorg wordt beter betaald in het nieuwe systeem. Op deze manier hoopt de NZa dat de wachttijden voor deze groep korter worden."