Havenue proeftuin voor digitale uitwisseling gegevens

23 september 2019
senior woman and doctor with tablet pc at hospital
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Per september is de Rotterdamse zorginstelling Havenue gestart met een proeftuin versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling in het kader van stimuleringsregeling InZicht. In deze proeftuin wordt gedurende zes maanden onderzocht wat er nodig is om een eenduidig systeem voor digitale gegevensuitwisseling op te zetten en in te richten.

Het doel van de proeftuin is om medische gegevens digitaal en gestandaardiseerd uit te wisselen tussen zorginstellingen en met patiënten – via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit moet ten goede komen aan de zorg voor en het welzijn van (kwetsbare) ouderen in de regio Rotterdam. In totaal subsidieert het ministerie van VWS 13 proeftuinen die ervaringen moeten opdoen waarvan andere zorginstellingen gebruik kunnen maken voor hun digitaliseringsslag.

Nieuw zorgconcept

Het nieuwe zorgconcept Havenue speelt in op de veranderende gezondheidszorg waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door een complete zorgaanpak van welzijn en zorg met één aanspreekpunt voor ouderen en hun mantelzorgers op het gebied van zorg en welzijn, huisartsen en medisch specialistische zorg. In het verlengde daarvan is het de bedoeling één PGO te ontwikkelen waarmee minimaal vier, of indien mogelijk meerdere, partnerorganisaties van Havenue gegevens uit kunnen wisselen.

De PGO geeft gebruikers digitaal inzage in alle gezondheidsgegevens van thuis tot en met ziekenhuis en kortdurend verblijf. Daarmee kunnen ouderen regie voeren over de eigen gezondheidsinformatie en de gegevens zelf delen met andere zorgverleners. Hiermee ontstaat een completer beeld van de gezondheidssituatie, die over de schotten van de zorgaanbieders heen samen komt. Ook kan de PGO gebruikt worden om gezamenlijke gezondheidsdoelen vast te stellen, die haalbaar zijn en passen bij de persoonlijke gezondheidssituatie.

InZicht

De proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Zorginstellingen kunnen sinds september subsidie aanvragen in het kader van InZicht. Er is in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld. VWS heeft eerder vergelijkbare regelingen in het leven geroepen voor ziekenhuizen (VIPP 1 en 2), de geestelijke gezondheidszorg (VIPP GGZ), de eerstelijns zorg (OPEN) en de geboortezorg.

De gegevensuitwisseling is conform de eisen van MedMij. het programma dat uitwisseling van gegevens tussen medische informatiesystemen en een PGO moet regelen. Het MedMij-label bevestigt dat een PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij afsprakenstelsel.

Deelnemers proeftuin

De deelnemers aan de proeftuin zijn de partnerorganisaties van Havenue. Ook is er samenwerking met huisartsen in Rotterdam. Met de proeftuin hopen de partners van Havenue een impuls te geven aan de samenwerking tussen meerdere welzijn- en zorginstellingen in Rotterdam om te zorgen voor het beschikbaar stellen van (gezondheids-)gegevens aan (kwetsbare) ouderen in hele regio.

Het initiatief voor Havenue ontstond in 2017. Vier Rotterdamse ziekenhuizen namen toen het initiatief om de poliklinische zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren. Zo ontstond een stabiele basis om een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen uit te werken, met als doel om Rotterdammers prettig ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen. Samen met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen wordt het nieuwe integrale zorgconcept Havenue ontwikkeld.

Nieuwe proeftuinen

VWS heeft begin juli 2019 het licht op groen gezet voor 13 nieuwe proeftuinen in de langdurige zorg, nadat het in april instellingen had opgeroepen zich hiervoor aan te melden. De proeftuinen hebben de opdracht gekregen om de komende zes maanden ervaring op te doen met gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Ze zijn daarmee koploper voor de subsidieregeling die de landelijke gegevensuitwisseling moet versnellen.

Binnen InZicht richt versnelling van digitale gegevensuitwisseling zich op drie toepassingen: Persoonlijke Gezondheidsomgeving, eOverdracht en Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per toepassing vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft.

Tijdens de proeftuin wordt toegewerkt naar een concreet resultaat: tot stand brengen van de versnelde digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast hebben de proeftuinen de bedoeling om te leren, ervaring op te doen en inzicht te krijgen in wat er allemaal komt kijken als zorginstellingen samen gaan werken om versnelde digitale gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Dit moet andere instellingen handvatten bieden.

Tot dusver subsidieerde het ministerie van VWS vier proeftuinen, waaronder één met e-overdracht in Amsterdam en drie met ontsluiting van gegevens naar een PGO. Deze laatste drie proeftuinen zijn van Carintreggeland en Ziekenhuisgroep Twente, Alliade en Tjongerschans (Friesland) en het samenwerkingsverband van Sensire en Slingeland met huisartsen Oude IJssel en Naast. In april maakte VWS bekend het aantal proeftuinen uit te willen breiden.