Kick-off pilot data delen proactieve planning in palliatieve fase

1 maart 2023
Vrouw-senior-bed-ziekenhuis
Gegevensuitwisseling
Nieuws

IKNL, Stichting CareCodex en PZNL willen de geregistreerde uitkomsten van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase breder digitaal beschikbaar maken. Het delen van deze proactieve zorgplanning moet zorgprofessionals helpen in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. De samenwerkingspartners willen hiertoe samen met een aantal zorgaanbieders pilots lanceren binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’, gericht op het delen van gegevens tussen zorgorganisaties.

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals persoonlijke wensen en grenzen van palliatieve patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant, zo stelt IKNL. Omdat proactieve zorgplanning over een breed scala aan zorgaanbieders plaatsvindt, is er vaak sprake van uiteenlopende processen. Ook zetten zorgaanbieders uiteenlopende systemen in om gegevens over proactieve zorgplanning te delen.

Eenvoudiger data delen

De in december 2022 aangekondigde pilots moeten in kaart brengen hoe het delen van gegevens over proactieve planning procesmatig en technisch eenvoudiger kan. Voor afdoende bewijskracht van de pilots zoeken de initiatiefnemers naar een brede vertegenwoordiging van zorgdisciplines en -organisaties. Met alle personen en organisaties die zich inschrijven, willen IKNL, Stichting CareCodex en PZNL in gesprek komen om in ieder geval de ervaren knelpunten te inventariseren.

Zorgorganisaties die hulp zoeken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgprofessionals en -organisaties, kunnen zich aanmelden voor deelname aan een pilot. Het gaat om knelpunten op vlakken zoals registreren en uitwisselen van gegevens ten aanzien van proactieve zorgplanning.

Diverse pilots

Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én AVG-proof data willen delen met andere zorgverleners en -organisaties kunnen zich tot 31 maart 2023 inschrijven voor de eerste pilot. In april volgt er een interviewronde om rond eind april een keuze te kunnen maken. Voor de eerste pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startdatum 1 juli 2023. Eind 2023 vindt er een tweede en vervolgens nog een derde pilot plaats. Inschrijving en selectie voor deze tweede en derde pilot volgen later.

De zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee doen aan een pilot, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Een beoordelingscommissie kijkt naar de mate van samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad/pilotregio en naar de verandercapaciteit op het gebied van het zorgproces en ICT.

Binnen het samenwerkingsverband moeten minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken zijn (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis). Ook noemt het IKNL het bestaan van samenwerkingsafspraken
tussen de organisaties binnen het samenwerkingsverband belangrijk. ‘De zorgverleners in dit samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.’

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. IKNL, Stichting CareCodex en PZNL hebben een projectteam dat de pilot begeleidt en ondersteunt. Het project sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en geeft mede vorm aan de implementatie van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Er is afstemming met organisaties zoals Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Vanuit de projectsubsidie is er budget beschikbaar voor ondersteuning voor bijvoorbeeld een lokale projectleider of kartrekker.