KNMP: conceptrichtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens’ nog niet gereed

di 6 juni 2017 - 10:55
Nieuws

De conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is nog niet gereed. De laatste conceptversie, uit april 2017 bevatte nog te veel knelpunten. Apothekersbrancheorganisaties KNMP en de NVZA kunnen de richtlijn daarom nog niet autoriseren.

Apothekersorganisaties KNMP en NVZA (ziekenhuisapothekers) lieten in november 2016 weten dat ze de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ hadden herzien. Leden konden tot 25 november commentaar geven op de herziene richtlijn. De verzamelde commentaren werden een maand later aangeboden aan het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).

De uit 2008 stammende richtlijn moest aangepast worden omdat destijds werd uitgegaan van een landelijk werkend systeem voor de overdracht van medicatiegegevens. Acht jaar later is een dergelijk (digitaal) systeem nog niet gerealiseerd, waardoor het voor zorgverleners niet mogelijk is om te werken volgens de aanbevelingen van de richtlijn.  Dit had volgens KNMP en NVZA gevolgen voor de kwaliteit van de medicatieoverdracht en bracht veiligheidsrisico’s met zich mee voor de patiënt.

Verantwoordelijkheid betrokken zorgverleners

In de herziene richtlijn ligt de nadruk op de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders en wordt de rol van de patiënt in het overdrachtsproces erkend. Patiëntveiligheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten, aldus de KNMP.
De 23 partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling van de richtlijn in 2008 en de nadere toelichting in 2014 waren allemaal van mening dat de richtlijn herzien diende worden. Doel was en is om tot een richtlijn en daarmee een manier van werken te komen, die voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Juni 2016 was er een bijeenkomst waarbij alle partijen hun zegje konden doen.

Hoofdlijnen

In hoofdlijnen legt de nieuwe versie van de conceptrichtlijn een groter accent op de (criteria) van risicoafweging en is er een aangescherpte verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken zorgverlener, zorgaanbieder en patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger rondom overdracht van medicatiegegevens beschreven.

Daarnaast is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van de zorgverlener als de patiënt niet of verminderd wilsbekwaam is. Er wordt niet alleen een actueel medicatieoverzicht overgedragen, maar er is sprake van een ‘Basisset Medicatieoverdracht’ waarbij afhankelijk van de risicoafweging minimale en/of aanvullende medicatiegegevens worden overgedragen.

Het uitvoeren van een implementatieplan en eventuele praktijktoets zal worden afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.