MedMij vormt raamwerk voor persoonlijke gezondheidsomgeving

10 maart 2017
Nieuws

In 2019 moet het zover zijn. Dan moet elke burger zijn of haar gegevens in kunnen zien via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is tenminste het doel van MedMij, een samenwerking van de zorgkoepels die verenigd zijn in het Informatieberaad Zorg. Het gaat hier om een raamwerk dat met standaarden en afspraken de uitwisseling moet regelen van data tussen patiënten en partijen die informatie over hen hebben.

Een soort iDeal voor de zorg, aldus Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland tegenover De Eerste Lijns. Zij blikt terug en vooruit. MedMij is eigenlijk voortgekomen uit de verwerping door de Tweede Kamer in april 2011 van een wettelijke regeling voor een elektronisch patiëntendossier.

Een hierop volgend initiatief van Patiëntenfederatie Nederland kreeg uiteindelijk vorm in MedMij, vertelt Veldman. “We vonden dat het niet zo kon zijn dat anderen wel in jouw zorgdossier kunnen kijken en jijzelf niet. Dus besloten we de alternatieven voor een landelijk patiëntendossier te onderzoeken.”

De Patiëntenfederatie beschreef in een meerjarig project de functies van en voorwaarden voor een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD). “Het PGD-kader 2020. In zo’n digitale omgeving moet je de data van je ziekenhuis, huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut enzovoort, kunnen inzien.

Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om informatie toe te voegen, variërend van het ouderwetse operatielogboek tot eigen metingen. Daar hebben we schetsen van gemaakt en die zijn in 2015 gepresenteerd tijdens een slotsymposium. ‘Nu doorpakken’ was het thema. En dat hebben we gedaan.”

Doorpakken

Dat doorpakken bestond er onder meer uit dat het Informatieberaad Zorg – een ICT-platform van bestuurders van zorgkoepels –een aantal partijen opdracht om het PGD-kader te concretiseren. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars stelden financiële middelen beschikbaar. De Patiëntenfederatie werd aangewezen als trekker van het project, dat in juni 2016 onder de naam MedMij voor het eerst werd aangekondigd.

In het PGD-kader zijn obstakels benoemd die het opschalen van de vele kleine initiatieven op het gebied van eHealth nog verhinderen. Dat wordt niet opgelost door van MedMij één groot landelijk patiëntenplatform te maken. “We bouwen helemaal niets”, stelt Veldman. “Er zijn genoeg andere partijen die dat willen en kunnen. MedMij ontwikkelt een pakket van standaarden en -afspraken dat ervoor zorgt dat portalen, zorgsystemen en apps aan elkaar gekoppeld kunnen worden en veilig informatie kunnen uitwisselen.”

Het einddoel is dat patiënten straks zelf kunnen kiezen voor een aanbieder van wat nu een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) heet. Als een PGO gebruik maakt van de MedMij-standaarden, kan het alle informatiesystemen van zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, eHealth-applicaties en apps die dat ook doen, ontsluiten. Zo krijgt de patiënt één platform met één inlog voor alles wat met zijn zorg en gezondheid te maken heeft.

Lees ook wat eerder op de website van ICT&health is verschenen over MedMij

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens
MedMij is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam in juni 2016 bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden.

Nictiz heeft eerste reeks MedMij-standaarden ontwikkeld
Kenniscentrum Nictiz stelt dat het de eerste MedMij-standaarden heeft opgeleverd. Deze standaarden moeten uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk maken.

‘De digitale zorg bevindt zich nog in het stenen tijdperk’
Er moet volgens de Patiëntenfederatie meer inzicht komen in de eigen gezondheid, het zelf op afstand meten en overleggen met specialisten van meetwaarden en snel en makkelijk zorg regelen. Belangrijk op veel gebieden –zoals toegang tot de eigen patiëntinformatie, meer transparantie, de mogelijkheid om zelf voor digitale zorg te kiezen – is dat alle onderliggende systemen gekoppeld zijn. EPD’s, ECD’, ziekenhuissystemen, huisartsen- en apotheeksystemen.  Mede vanuit de Patiëntenfederatie is hiervoor het MedMij initiatief tot stand gekomen. Veldman: “Wij willen met alle partijen in de zorgketen om tafel om dit ook werkelijk te realiseren.”

Minister Schippers positief over e-health briefadvies RVS
Minister Schippers van VWS stelt positief te staan tegenover de uitkomsten van het briefadvies ‘Implementatie van e-health vraagt om durf en ruimte’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Schippers refereert in de Kamerbrief verder aan het landelijke MedMij-initiatief.
Onder de werktitel MedMij, mede door het ministerie van VWS gesubsidieerd, wordt gewerkt aan het benodigde afsprakenstelsel en aan standaarden die van toepassing zijn voor de hele zorgsector. Deze standaarden moeten er voor zorgen dat ICT-systemen in de zorg de beschikbare gegevens in gestructureerde vorm aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen ter beschikking kunnen stellen. Deze afspraken geven de praktijk ook de duidelijkheid die nodig is om de investeringen te doen die nodig zijn voor e-health.

Schippers: ‘ICT-leveranciers in de zorg hebben aangeboden hieraan bij te dragen door zelf ook voorstellen te doen voor open standaarden ter opname in het afsprakenstelsel. Dat aanbod hebben wij omarmd. De afspraken in het kader van MedMij passen in de bredere beweging van doorontwikkeling van de infrastructuur in de zorg naar een samenhangend stelsel van sectorale afspraken (zoals over terminologie in de GGZ), afspraken voor de zorg als geheel (zoals het MedMij-afsprakenstelsel) maar ook afspraken over aansluiting op nationale voorzieningen (zoals eID) en toepassing van internationale afspraken. Over de programmatische doorontwikkeling.'