NDF wil met website zorgverleners handvatten bieden

23 juni 2017
Nieuws

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft de website diversiteitindiabetes.nl gelanceerd om er voor te zorgen dat dialoog tussen zorgprofessionals met niet-westerse en laaggeletterde patiënten verbeterd wordt. Deze groepen raken nu nog vaak ondergesneeuwd in de voor de rest hoogwaardige aanpak van diabeteszorg in Nederland, aldus de NDF.

De Nederlandse diabeteszorg staat internationaal hoog aangeschreven, stelt de NDF. In de Euro Diabetes Index 2014 staat Nederland zelfs op de tweede plaats. Een probleem is echter dat deze hoogwaardige zorg niet alle groepen in de samenleving bereikt. Met name de niet westerse-migranten en laaggeletterden blijven achter op dit gebied, vooral door miscommunicatie tussen patiënt en zorgverlener.

Biedt zorgverleners handvatten

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) stelt zorg en ondersteuning op maat te willen realiseren voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars. De deze week gelanceerde website www.diversiteitindiabetes.nl moet daaraan bijdragen door zorgverleners in de 1e en 2e lijn handvatten te bieden. Zij kunnen de tips en adviezen om in de spreekkamer gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden. De eerste reacties van zorgverleners zijn volgens de NDF positief.

Uit een inventarisatie van de federatie blijkt dat zorgverleners grote behoefte hebben aan bundeling van - bij voorkeur eenvoudig - betrouwbaar ondersteuningsmateriaal voor bovengenoemde kwetsbare doelgroepen, met veel plaatjes en in meerdere talen. De NDF wil voorzien in deze behoefte door de  website een heldere structuur te geven en een breed aanbod van informatie en materialen.

Indeling van de website

Diversiteitindiabetes.nl kent zes categorieën: Meepraten en beslissen, Medische voorlichting, Zelfmanagement, Migranten en laaggeletterden, Leefstijl en Relevante organisaties. Binnen de categorieën is de informatie onderverdeeld in onder meer de secties Materialen voor in de spreekkamer en Achtergrondinformatie.

De informatie is verzameld en inhoudelijk beoordeeld met en door het diabetesveld waaronder praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Ook de Jan van Ooijenstichting - experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden - is bij de totstandkoming van de site betrokken. Novo Nordisk financiert de website.

 ‘PratenPlaten over diabetes’ geactualiseerd

Speciaal voor de website is volgens de NDF een ‘succesnummer uit het verleden’ geactualiseerd: de map ‘PratenPlaten over diabetes’. De map bevat visueel materiaal voor voorlichting aan migranten en laaggeletterde patiënten met diabetes, met teksten geschreven in eenvoudig Nederlands. Samen met zorgverleners werd de map zorgvuldig doorgenomen, nieuwe inzichten toegevoegd en de structuur verduidelijkt. Het materiaal, ooit in print, wordt nu digitaal aangeboden, geïntegreerd binnen de verschillende rubrieken. En als één, makkelijk te printen PDF. De actualisatie is mede mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

NDF munt thema ‘Diabetes en diversiteit’

Vanuit haar ambitie om de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre) diabetes te realiseren, heeft de NDF het thema ‘Diabetes en diversiteit’ benoemd als een programmalijn in haar meerjarenbeleidsplan. De Jan van Ooijenstichting is hierbij een vaste samenwerkingspartner.

Met de programmalijn focust de NDF op de ondersteuning van mensen met diabetes met een kwetsbare positie in de samenleving. De huidige zorg en het hieraan gerelateerde ondersteuningsaanbod is veelal gericht iop de blanke, redelijk tot goed opgeleide, volwassen Nederlander. Maar uit de cijfers over diabetes type 2 blijkt dat deze aandoening bovengemiddeld voorkomt bij mensen met een lage sociaal economische status, ouderen en mensen van een niet westerse-afkomst. Ook bij kinderen neemt diabetes type 2 toe.

Bij deze groepen speelt daarnaast laaggeletterdheid een aanzienlijke rol, mensen begrijpen de aan hen verstrekte informatie onvoldoende waardoor zij deze niet adequaat kunnen verwerken en/of toepassen. Wat een direct negatief effect heeft op het succes van de behandeling en ondersteuning. De NDF ontwikkelt ondersteuningsaanbod op maat om hierin verandering te brengen, zowel voor de behandelaar als voor de (potentiële) patiënt met diabetes. De website diversiteitindiabetes.nl en PratenPlaten zijn hiervan voorbeelden.