NHG-rapport zet in op toekomstbestendige huisartsenzorg

25 maart 2024
huisarts
Eerstelijn
Nieuws

In het recente rapport van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 'Naar Toekomstbestendige Organisatie Huisartsenzorg' worden zes belangrijke oplossingsrichtingen voorgesteld om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Twee opvallende punten in deze reeks zijn de inzet op digitale triage en de versterking van Thuisarts.nl. Deze benaderingen benadrukken de cruciale rol van digitalisering in de toekomstscenario's voor huisartsen.

Digitale triage kan de werkdruk voor huisartsen significant verminderen. Door patiënten eerst via digitale systemen hun symptomen te laten invoeren en op basis daarvan een eerste beoordeling en advies te geven, kunnen veel vragen en zorgen van patiënten al worden geprioriteerd voordat ze een huisarts spreken. Dit leidt tot een efficiëntere verdeling van de beschikbare tijd en middelen in de praktijk en helpt de patiënt bij zelfmanagement. In sommige huisartsenpraktijken, met name in West-Brabant, wordt deze moderne vorm van triage al met succes ingezet. Een andere digitale oplossing is het uitbreiden van Thuisarts.nl om patiënten beter te kunnen ondersteunen bij zelfzorg en ze te helpen om beter hun weg te vinden in de zorg.

Andere oplossingen  

Buiten deze digitale oplossingsrichtingen noemt het NHG-rapport nog vier andere mogelijke oplossingen:

  • Het nemen van regionale verantwoordelijkheid en versterking van de lokale zorgstructuren om continuïteit en ondersteuning te bieden.
  • Samenwerking binnen de zorgtriade. Hierbij gaat het om een nauwere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, en maatschappelijk werk.
  • Taakherschikking. Het gaat dan met name om een betere medicatiebewaking door apothekers buiten de huisartspraktijk.
  • Het organiseren van chronische zorg buiten de praktijk, teneinde de werkdruk in de huisartsenpraktijk te verminderen en betere zorg op maat te kunnen bieden.

Aanbevelingen NHG-rapport

Het NHG-rapport over toekomstbestendige huisartsenzorg doet tot slot vier aanbevelingen om de huisartsenzorg efficiënter, toegankelijker en kwalitatief beter te maken. Allereerst wordt gepleit voor het inzetten van digitale richtingen, waaronder digitale triage en de verdere ontwikkeling van Thuisarts.nl. Deze innovaties helpen namelijk direct bij het verminderen van de werkdruk voor huisartsen en het verbeteren van de patiëntenzorg.

Een ander advies is om proactief op te treden met betrekking tot alle zes de genoemde oplossingen, maar ook met betrekking tot andere innovaties. De onderzoekers pleiten tevens voor uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de voorgestelde veranderingen, zodat deze optimaal onderbouwd worden. Tot slot wordt aanbevolen om de inhoud van het rapport te delen en binnen de beroepsgroep en met huisartsenkoepelorganisaties te bespreken. Alleen door samen te werken en het creëren van draagvlak, kan uiteindelijk een algemeen geaccepteerde visie ontstaan omtrent toekomstbestendige huisartsenzorg.