Opleidingsfonds wijkverpleging van start

5 januari 2024
Wijkverpleging
Financiën
Nieuws

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten in 2024 een Opleidingsfonds Wijkverpleging. Uit dit fonds worden de kosten vergoed die werkgevers maken voor het opleiden van leerling-werknemers. Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig zestig miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij het opleidingsfonds wijkverpleging een aanvraag indienen. “Opleiden is een kerntaak van zorgorganisaties. Het gaat immers niet alleen om de zorgbehoefte van vandaag, maar juist ook van de toekomst. Het is belangrijk dat hier systematisch aandacht voor is en dat dit ook wordt erkend wordt”, zegt lid ActiZ kerngroep Zorg Thuis, Wil van de Laar.

Eenmalig karakter

Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het eerste kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging. Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden.

Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds

Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging

Begin 2023 hebben het ministerie van VWS, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en ZN het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging gesloten. Uit dit akkoord komt nu onder meer het Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 voort. Het fonds is voor werkgevers een aanvulling op andere ontvangen subsidies, zoals Praktijkleren en Sectorplan Plus.

Via de website  kunnen zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging en een erkend S-BB leerbedrijf zijn, een aanvraag indienen. Op de website is alle informatie beschikbaar, zoals aanvraagcriteria en verantwoordingsvereisten. Het fonds staat open van 1 januari t/m 15 februari 2024.

IZA-fonds wijkverpleging

In maart 2023 hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland een IZA-fonds Wijkverpleging opgetuigd waaraan veel behoefte bleek te zijn. Liefst vijfhonderd zorgaanbieders in de wijkverpleging dienden een aanvraag in voor financiële steun. Het beroep dat op het fonds werd gedaan bleek opvallend divers te zijn. De aanvragen gingen onder meer over innovaties, het trainen van medewerkers, positieve gezondheid en passende zorg. De drie brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland wilden met het IZA-fonds de toegankelijkheid van de wijkverpleging versterken, aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Actuele prognose arbeidsmarkt

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de actuele arbeidsmarktprognoses tot 2033 met de Tweede Kamer gedeeld. De uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek bevestigen opnieuw de grote tekorten aan personeel in zorg en welzijn.

In de nieuwe arbeidsmarktprognose is een aantal maatregelen uit akkoorden zoals WOZO, IZA en GALA doorberekend. Maatregelen die het groeiende tekort aan personeel zouden moeten dempen. Hoewel niet alles kan worden doorberekend, laten de maatregelen die wel zijn meegenomen in de analyse, geen significant effect zien op de arbeidsmarkt. 

“De cijfers bevestigen opnieuw het beeld dat we al jaren van de arbeidsmarkt in de zorg hebben. Dat is een beeld van vooral veel schaarste in relatie tot de (toenemende) zorgvraag. Ondanks alle afspraken, is die schaarste ongekend groot”, stelt Yvonne van Stiphout, bestuurder bij zorggroep de Opbouw en voorzitter van de ActiZ-themacommissie Arbeid.