Pilot met digitale portal voor palliatieve zorg

19 december 2016
Nieuws

Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Het doel van deze vorm van zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënt en diens naasten te realiseren. De meeste mensen met een ongeneeslijke ziekte willen thuis sterven in plaats van in een ziekenhuis. Dit vraagt een steeds grotere en intensievere inzet van de huisartsen, de thuiszorg, de consulenten palliatieve zorg en andere relevante disciplines in de thuissituatie, zoals geestelijk verzorgers en vrijwilligers.

Palliatieve Thuiszorg vind plaats in zogeheten PaTz-groepen om een goede samenwerking te realiseren tussen de zorgverleners. Door het gezamenlijk bespreken van palliatieve patiënten tijdens PaTz-bijeenkomsten, kunnen zij patiënten in de thuissituatie optimaal interdisciplinaire netwerkzorg bieden.

Deze PaTz-methodiek draagt bij aan het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften door middel van Advance Care Planning (wensen van patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg). Het vergroot de deskundigheid van betrokkenen door een casus gezamenlijk te bespreken, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg, en de geboden zorg te evalueren.

Efficiëntere zorg en betere samenwerking

Om deze zorg efficiënter te krijgen en de samenwerking beter te laten verlopen is er in december 2015 in Rotterdam een digitaal palliatief zorgregister ontwikkeld, de PaTz-Portal. In september 2016 startte een pilot waarbij 12 PaTz-groepen de werking van het registratiesysteem gaan testen. Op basis van de ervaringen van deze groepen worden mogelijke verbeterpunten verwerkt in een volgende versie. Het streven is om na deze pilot, vanaf september 2017, alle PaTz-groepen in Nederland toegang tot de portal te bieden.

Het NPZR&o (Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken) heeft de PaTz Portal ontwikkeld. Het is een digitaal zorgregister dat de samenwerking binnen deze PaTz-groepen verder ondersteunt en stimuleert. Met behulp van deze tool bespreken de zorgprofessionals de palliatieve patiënten, zodat de zorg optimaal afgestemd wordt en de communicatielijnen zo kort mogelijk zijn.

Verder is via de portal een aantal hulpmiddelen en formulieren beschikbaar zoals Overdracht huisartsenpost, Zorgpad Stervensfase, Continuïteitshuisbezoek en Gezamenlijk huisbezoek. Het register is ook een hulpmiddel om knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften te signaleren en daarop beleid te (her)ontwikkelen.