Pleidooi Actiz voor betere inzet digitale technologie

12 oktober 2020
Thuiszorg-corona-smartphone
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Aansluiting van de wijkverpleging bij het Landelijk Schakelpunt (LSP); meer spoed zetten achter de mogelijkheid voor het digitaal machtigen van naasten; meer geld en ruimte voor toekomstige digitale ontwikkelingen. Dat zijn de kernpunten van een paper die ActiZ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo moet digitale technologie de ouderenzorg beter ondersteunen.

Net als haar leden in de ouderenzorg onderschrijft de brancheorganisatie de potentie en talloze mogelijkheden die digitalisering biedt in de grote opgaves waar de ouderenzorg voor staat. Die opgaves zijn volgens Actiz groot omdat het aantal ouderen snel groeit - net als hun behoefte aan zorg - terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Daarbij is een goede en veilige uitwisseling van informatie nodig om die digitale technologie verantwoord in te zetten. ActiZ bundelt bijna 400 organisaties, actief op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

In aanloop naar het Kamerdebat van 8 oktober over de gegevensuitwisseling in de zorg had ActiZ een paper geschreven over de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van gegevensuitwisselingen en digitalisering binnen de ouderenzorg. Deze aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met de leden van ActiZ en is gedeeld met de Tweede Kamerleden. Om digitale gegevensuitwisseling in en tussen zorgorganisaties te stimuleren, loopt er al enkele jaren het programma InZicht, vergelijkbaar met VIPP-regelingen zoals in de ziekenhuissector en de GGZ

Beter aansluiten op LSP

In het paper staan drie essentiële aandachtspunten. Allereerst beargumenteert ActiZ het belang om de wijkverpleging aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP): een van de gemeenschappelijke voorzieningen die alle zorgsectoren nodig hebben om tot gegevensuitwisseling te komen.

Op dit moment is de LSP alleen toegankelijk met behulp van pc’s of laptops maar niet met telefoons of tablets, waarmee in de wijkverpleging gewerkt wordt. Door dit aan te passen kan de professional beschikken over de juiste informatie op het juiste om de beste zorg te bieden voor haar cliënten.

Sneller digitaal machtigen

In het tweede aandachtspunt roept Actiz de Kamer op de minister van Medische Zorg tot spoed te manen om het mogelijk te maken naasten digitaal te machtigen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers sneller en beter onderdeel worden van de zorg voor hun naasten.

De Wet Digitale Overheid maakt de weg vrij voor meerdere identificatiemiddelen in de zorg. Dat is een goede zaak: ook dit kan toekomstbestendiger en gebruiksvriendelijker dan het huidige DigiD. ActiZ maakt zich echter zorgen over het op tijd beschikbaar komen van de machtigingsvoorziening. Veel van de cliënten in verpleeghuizen of thuiszorg kunnen dit soort zaken niet meer zelf regelen of zijn niet meer wilsbekwaam. Naasten nemen dit dan over. In de digitale wereld waar de TVS en Mitz onderdeel van uitmaken, is dan een digitale identiteit/machtiging voor de naaste noodzakelijk.

Ruimte voor digitale vernieuwing

In het laatste punt wordt aandacht besteedt aan de vraag om niet alleen de huidige technologische ontwikkelingen te omarmen, maar ook nu al ruimte en investeringen beschikbaar te stellen voor digitale vernieuwingen die de zorg van morgen verder kan helpen. Naast verdere verdieping van bestaande gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het LSP, waar ook de ouderenzorg gebruik van wil maken, pleit ActiZ ervoor dat er tegelijkertijd gewerkt wordt aan het verbeteren van de huidige oplossingen op basis van ervaringen en met het oog op de laatste technologische mogelijkheden. ActiZ pleit daarom voor én én: én verbeteren van huidige technologieën én door-investeren in vernieuwingen die passen bij de zorg van morgen.