Samenwerking Amsterdamse organisaties voor betere acute ouderenzorg

16 september 2019
Ouderen
Ouderenzorg
Nieuws

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Amsterdam health & technology institute (ahti) en zorg- en welzijnskoepel SIGRA hebben hun krachten gebundeld in een nieuw onderzoeksproject ‘DOLCE VITA’. In het project werken de Amsterdamse kennisinstellingen samen om de kwaliteit van acute ouderenzorg voor 75-plussers te verbeteren.

Voor het onderzoeksproject is 1,9 miljoen euro beschikbaar. Het onderzoek wordt gefinancierd door het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en een groot aantal Amsterdamse zorgorganisaties.

In het project wordt een model ontwikkeld dat helpt ‘wat-als’-vragen over de gevolgen van lange-termijn beleidsbeslissingen (investeringen, beleidswijzigingen en innovaties) in het gezondheidszorgsysteem te beantwoorden. Het model kan worden ingezet voor het ondersteunen van complexe besluitvormingsprocessen in het zorgsysteem.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers uit de geriatrie, datawetenschappen en stochastische modellering. In het project is onder de vlag van SIGRA een gebruikersgroep betrokken van in totaal veertien Amsterdamse verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisartsen en ziekenhuizen. Centrum Wiskunde & Informatica is penvoerder van het project.

340 miljoen voor Langer Thuis

De overheid stelde begin vorig jaar ruim 340 euro miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Langer Thuis. Dit programma richt zich op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Dit programma is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg en richt zich deels op technologische innovatie. Van de 340 miljoen euro is voor de nieuwe innovatieregelingen 270 miljoen euro geraamd voor de periode 2019-2021.

Begin dit jaar stelde het kabinet de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De subsidies in het kader van E-Health Thuis vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis. 

Inzet van technologie voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen, zo stelde het ministerie van VWS destijds.

SET-subsidie

De aanvragen voor de zogeheten SET-subsidies werden in maart van dit jaar geopend. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren. De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) werd in mei toegekend aan revalidatiecentrum Basalt.