Subsidieregeling anonieme e-mental health volgend jaar anders

6 september 2018
Mental-health
GGZ
Nieuws

Er vindt een aantal wijzigingen plaats in de subsidieregeling voor organisaties die diensten willen aanbieden op het gebied van anonieme e-mental health. Dat laat Zorginstituut Nederland weten. Voor 2019 is er voor organisaties in de GGZ-zorg 2 miljoen euro beschikbaar. In 2017 oversteeg het aantal aanvragen het subsidieplafond, waardoor de subsidieverlening beperkt moest worden.

Subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen tot met 1 oktober 2018 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2019 is er voor organisaties in de GGZ-zorg 2 miljoen euro beschikbaar. In 2018 hebben 14 organisaties subsidie ontvangen, laat Zorginstituut Nederland weten. Voor het subsidiejaar 2018 bedraagt het maximumbedrag per interventie 337 euro. De indexering voor 2019 is nog niet bekend.

Laagdrempelig aanbod via e-mental health

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er sinds enkele jaren de subsidieregeling anonieme e-health. Het Zorginstituut is sinds 2017 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de subsidieregeling.

Subsidie niet voor nieuwe interventies

In de regeling wordt nu opgenomen dat het Zorginstituut alleen subsidie mag verlenen voor interventies die al op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de aanvrager aan verzekerden beschikbaar zijn gesteld. Met deze toevoeging wordt verduidelijkt dat de subsidieregeling bedoeld is voor het financieren van al bestaande interventies en niet voor de ontwikkeling van nieuwe interventies. In de subsidieregeling was al opgenomen dat het Zorginstituut geen aanvragen in behandeling kan nemen voor bedragen lager dan 50.000 euro. Deze bepaling is bedoeld om te bevorderen dat alleen interventies worden gesubsidieerd waar sprake is van een betekenisvolle omvang. De bedoeling van deze bepaling wordt langs twee wegen verstevigd:
  • Subsidieverlening: het Zorginstituut heeft de subsidieverlening in 2018 moeten beperken tot 62 procent van het voor subsidie in aanmerking komende bedrag. Voor 2019 wordt geregeld datde subsidieverlening in zo'n situatie niet lager wordt dan 50.000 euro. Voor hogere subsidieaanvragen zal dat, ter compensatie, een relatief grotere korting tot gevolg hebben.
  • Subsidievaststelling: na afloop van het subsidiejaar vraagt een organisatie subsidie aan op basis van het aantal gerealiseerde interventies. Als de aanvraag voor de subsidievaststelling 2019 lager is dan 50.000 euro, de subsidie worden vastgesteld op nihil. Al uitbetaalde voorschotten worden dan volledig teruggevorderd. Deze wijziging moet stimuleren dat uitsluitend subsidie wordt aangevraagd door zorgaanbieders die de overtuiging hebben dat niet alleen de nu in te dienen aanvraag voor de subsidieverlening minstens 50.000 euro bedraagt, maar dat ook, achteraf de aanvraag voor de subsidievaststelling minstens dit bedrag omvat.
  Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet te lang en meld u snel aan want op is op!